11-07-2022

Levert één handeling BTW-ondernemerschap op?

btw-ondernemer

Het antwoord op deze vraag is niet in alle gevallen hetzelfde. Een van de criteria voor btw-ondernemerschap is namelijk dat er sprake moet zijn van duurzaam optreden in het economisch verkeer. Aan de hand van het klassieke arrest Słaby & Kuć uit 2011 (HvJ EU 15 september 2011, nrs. C-180/10 en C-181/10) bespreken wij dit onderwerp.

Casus

In deze gevoegde zaken stonden de activiteiten van de heer Słaby en het echtpaar Kuć centraal. De heer Słaby had landbouwgrond gekocht en gebruikte deze grond voor landbouwactiviteiten. Nadat de bestemming van de grond enkele jaren later werd gewijzigd, splitste Słaby de grond in 64 percelen en verkocht deze. Het echtpaar Kuć deed iets soortgelijks: ook zij bezaten grond waarop zij landbouwactiviteiten verrichtten en die zij, na een wijziging van het lokale bestemmingsplan, verkochten.

Vraag

De vraag die in deze gevoegde zaken centraal stond is of  een natuurlijk persoon, die overgaat tot de verkoop van zijn landbouwgrond – omdat de bestemming van de grond na een wijziging in de bestemmingsplannen buiten zijn wil om wordt gewijzigd in bouwgrond – beschouwd moet worden als btw-ondernemer.

Uitspraak HvJ EU

Het Hof oordeelde in deze zaak Słaby & Kuć dat de enkele verkoop van bouwterreinen geen btw-ondernemerschap oplevert. Het aantal en de omvang van de verkochte percelen waren volgens het Hof niet van doorslaggevend belang. Ook het feit dat de verkoper de grond vóór de verkoop verkaveld had om een hogere totaalprijs te krijgen, de tijdsspanne waarin de verkopen plaatsvonden en het bedrag dat de verkoop opleverde waren elementen die het Hof niet van belang achtte. Het Hof wees er hierbij op dat de verkoop deel uitmaakte van het beheer van privévermogen.

Het oordeel van het Hof zou anders zijn als de verkoper actief stappen had ondernomen die te vergelijken zijn met die van een handelaar in onroerend goed, zoals het bouwrijp maken van terreinen of het gebruik maken van beproefde verkooptechnieken. In dat geval is hij, zo blijkt uit het oordeel van het Hof, een persoon die een economische activiteit uitoefent en daarmee btw-ondernemer.

Praktijkbelang

Wat betekent Słaby & Kuć voor de praktijk? Deze klassieker illustreert wanneer sprake is van duurzaam optreden in het economisch verkeer. Het louter uitoefenen van een eigendomsrecht valt hier in elk geval niet onder. Dit is bijvoorbeeld van belang voor grondeigenaren, die grond in privé hebben aangekocht of via een erfenis hebben verkregen en voornemens zijn deze grond, eventueel na splitsing, te verkopen. Om buiten de heffing van btw te blijven, verdient het – kort gezegd – aanbeveling om zich zo passief mogelijk op te stellen: zijn belangen door anderen te laten behartigen, de grond niet voor eigen rekening en risico bouwrijp te laten maken door bijvoorbeeld opstallen te (laten) slopen of beplanting te (laten) rooien. Uiteraard is het arrest veel breder toepasbaar dan alleen door grondeigenaren; bij iedereen die zich incidenteel ‘op de markt’ begeeft, kan de vraag rijzen of dit leidt tot btw-ondernemerschap.

Twijfelt u of u met uw activiteit(en) duurzaam handelt en daarmee btw-ondernemer bent? BTW-INSTITUUT is graag van dienst bij de beoordeling van uw activiteiten.

Geschreven door Joanne Ligthart

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten