17-12-2021

Coalitieakkoord 2021-2025: BTW en overdrachtsbelasting

btw-tarief

Btw

Voor de btw staan er geen grote plannen op stapel. Wel wil de coalitie bezien of op termijn een ‘suikerbelasting’ kan worden ingevoerd en de btw op groente en fruit verlaagd kan worden naar 0%. Maar is die btw-verlaging verstandig? Het fiscaal stimuleren van de verkoop van groente en fruit heeft slechts het gewenste effect indien dit btw-voordeel terechtkomt bij de consument. Er is, voor zover ons bekend, geen wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat een verlaging van het btw-tarief op (bepaalde) voedingsmiddelen ertoe leidt dat de prijs met ditzelfde bedrag daalt. Kortom, het risico is groot dat nultarief voor groente en fruit niet of nauwelijks leidt tot een prijsverlaging, maar tot een grotere winstmarge voor de btw-ondernemers die de groente en het fruit verkopen. Bovendien leidt een nultarief voor groente en fruit onherroepelijk tot afbakeningsproblemen (bijv. valt een wrap van rode bieten onder de categorie ‘groenten’?), hetgeen naar onze mening haaks staat op de wens van de coalitie om de belastingwetgeving in de komende kabinetsperiode te vereenvoudigen.

Overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting staat er (opnieuw) een verhoging van het tarief op stapel. De coalitie heeft het voornemen om vanaf 1 januari 2023 het algemene tarief van 8% te verhogen naar 9%. Het verlaagde tarief van 2% voor woningen die – kort gezegd – door de verkrijger als hoofdverblijf wordt gebruikt blijft ongemoeid. Het zou naar onze mening wenselijk zijn om zowel de startersvrijstelling als het verlaagde tarief voor woningen kritisch tegen het licht te houden. Deze uitzonderingen zijn buitengewoon complex en al voor de inwerkingtreding van deze maatregelen werd getwijfeld aan de effectiviteit. Wellicht is het – mede gelet op de wens om de belastingwetgeving te vereenvoudigen – beter om in plaats van een verhoging van het algemene tarief ervoor te kiezen om deze uitzonderingen voor woningen te schrappen en weer terug te gaan naar een uniform tarief voor alle onroerende zaken.

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close