06-02-2024

Btw compliance: belangrijke lessen uit het B2 Energy Arrest, weet wie je afnemer is!

Btw compliance: belangrijke lessen uit het B2 Energy Arrest, weet wie je afnemer is!

Het B2 Energy-arrest van het Europese Hof van Justitie belicht de cruciale rol van btw-controle en naleving van de verplichtingen van leveranciers. Dit arrest gaat over een Tsjechische ondernemer die goederen levert naar Polen en benadrukt het belang van het correct vaststellen van de btw-status van afnemers.

Het B2 Energy-arrest van het Europese Hof van Justitie, uitgesproken op 29 februari 2024 (zaak C-676/22), behandelt een zaak waarin een Tsjechische ondernemer intracommunautaire goederen levert aan een partij in Polen. Centraal staat de vraag of de leverancier verplicht is btw te in rekening te brengen. op deze leveringen, gezien de btw-status van de afnemer. B2 Energy heeft koolzaadolie geleverd naar Polen, maar deze goederen zijn niet geleverd aan de in de belastingdocumenten vermelde ontvangers, maar aan andere in die lidstaat gevestigde ontvangers. De Tsjechische belastingdienst beweerde dat de leverancier, B2 Energy, ten onrechte geen btw in rekening had gebracht, omdat het  niet had aangetoond dat het goederen had overgedragen aan de personen die in de belastingdocumenten als de ontvangers ervan waren aangegeven, en zelfs niet dat deze goederen waren geleverd aan een persoon die in een andere lidstaat was geregistreerd voor btw-doeleinden.

De leverancier vertrouwde op de verklaring van de afnemer en meende dat het aan de afnemer was om de verschuldigde btw te betalen. Echter, het Hof oordeelde anders. Het benadrukte dat het de verantwoordelijkheid van de leverancier is om de btw-status van de afnemer te controleren, ongeacht de verklaringen van de afnemer. Dit betekent dat de leverancier niet louter kan vertrouwen op wat de afnemer beweert over zijn belastingplichtige status, maar zelf redelijke maatregelen moet nemen om deze verklaringen te verifiëren.

Het arrest legt de nadruk op de noodzaak van due diligence van de leverancier bij het vaststellen van de btw-status van zijn afnemers. Dit impliceert dat de leverancier actief moet streven naar het verifiëren van de juistheid van de verklaringen van de afnemer. Het Hof verduidelijkt dat het feit dat de afnemer beweert belastingplichtig te zijn, niet automatisch betekent dat de leverancier het nultarief mag toepassen.  De leverancier moet nog steeds voldoen aan zijn verplichting om de btw te innen, tenzij hij kan aantonen dat hij redelijke maatregelen heeft genomen om de juistheid van de beweringen van de afnemer te controleren.

Het arrest benadrukt ook het belang van nauwkeurige btw-compliance, vooral in het licht van de Quick Fixes die in 2020 zijn ingevoerd. Deze hervormingen van de btw-regelgeving binnen de EU hebben tot doel btw-fraude te verminderen en de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. Een van de belangrijkste aspecten van de Quick Fixes is de invoering van strengere vereisten voor het toepassen van btw-nultarieven op intracommunautaire leveringen. Dit onderstreept het belang van een zorgvuldige controle van de btw-status van afnemers door leveranciers, om te voldoen aan de veranderende regelgeving en mogelijke btw-fraude te voorkomen.

Kort gezegd: het B2 Energy-arrest benadrukt het voortdurende belang van het controleren van de btw-status van afnemers door leveranciers. Het vestigt de aandacht op de verantwoordelijkheid van leveranciers om redelijke maatregelen te nemen om de juistheid van de verklaringen van hun afnemers te verifiëren, met name in het kader van de Quick Fixes uit 2020. Dit dient ter bescherming van de integriteit van het btw-stelsel en ter voorkoming van belastingontduiking.

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close