26-06-2024

Besluit btw-gevolgen ter beschikking stellen personeel geactualiseerd

In het Besluit ‘ter beschikking stellen van personeel’ is het beleid van de Staatssecretaris van Financiën te vinden met betrekking tot de btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van personeel. In het kader van dit besluit wordt eronder verstaan de situatie waarin de uitlener personeel ter beschikking stelt aan de inlener waarbij dat personeel onder toezicht of leiding van de inlener arbeid verricht. Het uitlenen of detacheren van personeel tegen een meer dan symbolische vergoeding is normaal gesproken belast met btw. In het besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat het uitlenen van personeel onder bepaalde voorwaarden zonder btw mogelijk is. Dit besluit is relevant voor organisaties in de sociaal-culturele sector, het onderwijs en de zorg. Ook geldt het voor het uitlenen van personeel aan overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Op 14 juni 2024 is het besluit van 5 juli 2022 geactualiseerd en bevat een aantal belangrijke verduidelijkingen die relevant zijn voor organisaties die personeel ter beschikking stellen. In dit nieuwsbericht wordt een aantal belangrijke verduidelijkingen aangestipt.

Uitbreiding van het besluit
In dit besluit wordt verduidelijkt in welke situaties personeel werkzaamheden kan verrichten bij andere ondernemers zonder dat er btw wordt geheven, naast de gevallen waarin een btw-vrijstelling of goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van personeel. Dit geldt bijvoorbeeld als er geen vergoeding wordt gevraagd voor het uitlenen van personeel of als een personeelslid afzonderlijke arbeidsovereenkomsten heeft met meerdere partijen. Wanneer een personeelslid afzonderlijke arbeidsovereenkomsten heeft met meerdere partijen, valt dit volgens ons niet onder het ter beschikking stellen van personeel en hoort het daarom eigenlijk niet in het besluit thuis.

Ook bij een pot- of poolovereenkomst waarbij de brutoloonkosten worden verdeeld via een gezamenlijke bankrekening kan btw-heffing achterwege blijven, mits aan strikte voorwaarden wordt voldaan. Zo moet het personeelslid in dienst zijn bij alle partijen op basis van een gezamenlijke arbeidsovereenkomst, moeten de brutoloonkosten worden betaald vanaf een gezamenlijke bankrekening waarbij elke deelnemende partij een deel stort, moet vooraf zijn bepaald hoeveel elke partij bijdraagt en mag de gezamenlijke bankrekening niet tot doel hebben gezamenlijk vermogensvoordeel te behalen. Overige kostenverdelingen zijn belast met btw, tenzij ze als kosten voor gemene rekening worden verdeeld.

Daarnaast blijft de heffing van btw buiten beschouwing wanneer personeel wordt ingezet binnen een fiscale eenheid van ondernemers. Hierbij moeten de betrokken ondernemingen financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verweven zijn volgens de geldende richtlijnen.

Het leerstuk kosten voor gemene rekening biedt ook een btw-vrijstelling voor gezamenlijk gebruik van personeel en andere bedrijfsmiddelen, mits kosten worden verdeeld volgens een vooraf overeengekomen sleutel. Hoe werkt de verdeling van de kosten? De penvoerder, die de kosten betaalt en doorberekent aan de andere deelnemers, moet zelf een deel van de kosten dragen. De kostenverdeling moet de grootte van ieders aandeel in de afgenomen goederen en diensten weerspiegelen. Btw-aftrek is naar rato van ieders bijdrage mogelijk. Er wordt geen btw geheven over de afrekening en de verdeelsleutel moet vooraf worden vastgesteld en kan niet worden gewijzigd. Fluctuaties in kostenafname kunnen niet doorbrekend worden zonder de regeling te beïnvloeden.

Wijzigingen in de goedkeuringen voor toepassing vrijstelling
Het gebeurt regelmatig dat personeel tijdelijk bij een andere instelling in de gezondheidssector werkt als onderdeel van een medische beroepsopleiding. In het nieuwe besluit wordt het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) niet langer gezien als een artikel 11 lid 1 sub c Wet OB-instelling. Dit maakt in de praktijk echter geen verschil, omdat is goedgekeurd dat detachering aan een MSB vrijgesteld is.

In het oude besluit was al een voorziening opgenomen voor een btw-vrijstelling voor terbeschikkingstellingen die nauw samenhangen met btw-vrijgestelde prestaties voor het verzorgen van onderwijs. Deze is nu nader toegelicht. Er is sprake van nauw met het onderwijs samenhangende prestaties als een uitgeleend personeelslid leerkrachten van een andere onderwijsinstelling vakinhoudelijk ondersteunt en adviseert. Ook geldt dit bij terbeschikkingstelling van ambulant begeleiders die kinderen met een functiebeperking in de klas begeleiden, wanneer een school deze begeleiders aan een andere school uitleent. Wat niet als onontbeerlijk wordt beschouwd, zijn facilitaire, financiële en administratieve ondersteunende werkzaamheden.

Wilt u weten wat deze actualisering van het Besluit ‘ter beschikking stellen personeel’ concreet voor u betekent? Neem dan contact op met de btw-specialisten van BTW-INSTITUUT op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres info@btwinstituut.nl. Zij brengen de gevolgen van het geactualiseerde besluit graag voor u in kaart, zodat u weet wat u moet doen.

Share this article:

Overview

This website uses cookies

We use cookies to improve your experience. Read more

Close