AFTREK VOORBELASTING

Bij privégebruik van de auto moet in de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar of boekjaar 21% btw over het privégebruik worden aangegeven. Wanneer geen kilometeradministratie is bijgehouden, dan moet 2,7% van de catalogusprijs worden aangegeven. Het forfait van 1,5% geldt, wanneer vier jaar na het jaar van ingebruikneming is verstreken of de auto zonder btw is aangeschaft.

 Er hoeft geen heffing over privé gebruik te worden aangegeven wanneer uitsluitend woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden of personeel een eigen bijdrage voor privégebruik heeft betaald. De heffing over privé gebruik vindt tijdsevenredig plaats, vanaf het moment in het jaar dat de auto in gebruik is genomen. 

Een (eenmans)ondernemer die zijn privéauto zakelijk gebruikt, heeft recht op aftrek van btw op gebruik en onderhoud indien en voor zover hij btw-belaste prestaties verricht. Indien er geen kilometeradministratie is, is goedgekeurd dat de aftrek wordt beperkt naar rato van het verwachte privégebruik of een zo nauwkeurig mogelijke schatting.
Download onderaan de website alle en volledige tips via de uitgebreide versie.