2 april 2015Ziekenhuis maakt hogere btw-aftrek niet aannemelijk

In een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag gaat het om een ziekenhuis dat een ziekenhuisgebouw op eigen grond heeft laten bouwen. Het ziekenhuis verricht zowel btw-belaste (verkoop medicijnen, verzorgen declaraties zelfstandige medische specialisten en de verhuur van enkele afgescheiden ruimten) als btw-vrijgestelde prestaties (zorg). Het ziekenhuisgebouw is in mei 2011 in gebruik genomen ter zake waarvan een integratieheffing is aangegeven en voldaan. Hierbij zijn de bouwleges niet meegenomen in de maatstaf van de integratieheffing. Naar de mening van de inspecteur ten onrechte. Hij heeft daarom een naheffingsaanslag opgelegd over het tweede kwartaal. Het ziekenhuis heeft bezwaar gemaakt tegen deze naheffingsaanslag en op 17 januari 2013 ook bezwaar gemaakt tegen de voldoening op aangifte in het jaar 2011. Hierbij is verzocht om een teruggaaf van ruim € 2,3 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een pro rata van 51% waarbij de overheidsuitgaven en kapitaalslasten niet als omzet zijn meegeteld. Hiervan rekent het ziekenhuis een deel toe aan het tweede kwartaal. Ter zake het eerste, derde en vierde kwartaal van 2011 heeft de inspecteur ambtshalve een btw-teruggaaf verleend van € 218.336. De naheffingsaanslag over het tweede kwartaal heeft hij verminderd met 47% van de btw op de gemengde kosten. Tegen die uitspraak op bezwaar heeft het ziekenhuis beroep ingesteld bij Rechtbank Den Haag.

De rechtbank is van oordeel dat het bezwaar tegen de voldoening op aangifte over het eerste, derde en vierde kwartaal door de inspecteur terecht niet-ontvankelijk is verklaard, omdat het niet tijdig is ingediend. Ten aanzien van de bouwleges is de rechtbank van oordeel dat deze behoren tot de kostprijs van het ziekenhuisgebouw waardoor ook over de bouwleges integratieheffings-btw had moeten worden voldaan. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de inspecteur niet voldoende bewijs aangedragen om voor de btw-aftrek van de pro rata-methode af te wijken. Het ziekenhuis heeft echter onvoldoende bewijs aangedragen dat de kosten die zij als  gemengde kosten heeft bestempeld gemengde kosten zijn. Evenmin heeft het ziekenhuis aannemelijk gemaakt dat de kapitaalslasten en overheidsbijdragen geen vergoedingen zijn voor onbelaste prestaties. Om die reden heeft het ziekenhuis onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar berekende (hogere) btw-aftrek juist is. De rechtbank is van oordeel dat het ziekenhuis geen recht heeft op een hogere btw-aftrek ter zake van de gemengde kosten dan de inspecteur in zijn uitspraak op bezwaar heeft toegekend.

De (kostprijsverhogende) integratieheffing is sinds 1 januari 2014 verleden tijd, maar nog altijd lopen er procedures over oude tijdvakken over de vraag of deze heffing verschuldigd is en, zo ja tot welk bedrag. Minder bekend is dat de integratieheffing als voordeel heeft dat in het jaar van ingebruikneming de integratieheffing in het pro rata (de omzetverhouding) meetelt als omzet voor btw-belaste prestaties waardoor de pro rata-aftrek fors hoger kan uitvallen. Indien u(w cliënt) in de periode van 2010 t/m 2013 een integratieheffing heeft voldaan verdient het derhalve aanbeveling om te (laten) checken of het verzoeken om een ambtshalve teruggaaf van btw mogelijk is! Wilt u dit door een btw-specialist laten checken? Neem dan contact op met Matthijs van der Wulp op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of het e-mailadres mvanderwulp@vandrielfruijtier.nl. Dat de rechtbank in haar uitspraak de bouwleges tot de kostprijs van het ziekenhuisgebouw rekent achten wij een weinig verrassend oordeel. Wel is het opvallend dat in de beroepsfase kennelijk (nog) geen duidelijkheid bestaat over de vraag waarom het ziekenhuis van mening is dat de betreffende kosten gemengde kosten zijn. Als het goed is zijn deze argumenten reeds in de bezwaarfase uitgewisseld met de inspecteur. Het gebrek aan die duidelijkheid betekent dat het ziekenhuis niet de hogere btw-aftrek krijgt die het wenst. Wellicht dat in hoger beroep, aan de hand van een nadere motivering, een nieuwe poging wel succesvol uitpakt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op