13 juli 2015Zelfstandig ondernemer ook btw-plichtig voor verkoop grond uit privévermogen

De verkoop van als privévermogen aangemerkte stukken grond moet worden onderworpen aan de btw-heffing, aangezien de verkoper bij de transactie heeft gehandeld als belastingplichtige, aldus het HvJ EU. 

De Sloveense ondernemer Petar Kezi? oefent zijn beroep uit als natuurlijk persoon, onder de handelsnaam Trgovina Prizma. Kezi? heeft tussen 1998 en 2002 als particulier – niet als zelfstandig ondernemer – een zevental stukken grond gekocht, twee van een natuurlijk persoon en vijf van een handelsvennootschap. Kezi? heeft geen btw in rekening gebracht gekregen. Tussen 2001 en 2003 heeft Kezi? vergunningen gekregen om een winkelcentrum te bouwen op de percelen grond. In 2003 heeft hij vervolgens, in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer, de bouwwerkzaamheden van start laten gaan. Kezi? heeft de twee stukken grond die hij als eerste aankocht in zijn privévermogen behouden en de andere vijf in 2003 bestemd als ondernemingsvermogen. In 2004 heeft Kezi? het winkelcentrum en de zeven stukken grond verkocht aan twee handelsvennootschappen. Het deel dat was gebouwd op de vijf stukken grond in zijn ondernemingsvermogen heeft Kezi? verkocht met btw. Het deel dat was gebouw op de twee stukken grond uit zijn privévermogen heeft hij echter als particulier verkocht, zonder btw in rekening te brengen. De Sloveense fiscus heeft in 2004 betaling van btw over de verkoop van de twee stukken grond vanuit het privévermogen gevorderd van Kezi?, omdat de verkoop ervan naar de mening van de fiscus onder zijn als zelfstandig ondernemer uitgeoefende economische activiteit valt. Kezi? heeft hiertegen bezwaar aangetekend. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de verkoop van de door Kezi? als privévermogen aangemerkte stukken grond moet worden onderworpen aan de btw-heffing, aangezien Kezi? bij de transactie heeft gehandeld als belastingplichtige. Weliswaar heeft Kezi? voor de btw de keuze om een goed in zijn privévermogen te behouden en bij de verkoop met betrekking tot dit gedeelte niet te handelen als belastingplichtige, als hij gedurende de hele periode waarin hij eigenaar van het goed is, blijk geeft van zijn wil om een gedeelte ervan in zijn privévermogen te behouden, zo oordeelt het HvJ EU met een verwijzing naar het arrest Armbrecht. Hieruit mag echter niet worden afgeleid dat de verkoop door een belastingplichtige van een stuk grond dat voor het privévermogen was bestemd, alleen al om die reden niet onderworpen is aan de btw-heffing. Handelingen die een belastingplichtige onder bezwarende titel verricht, zijn immers in beginsel onderworpen aan de heffing van btw, tenzij hij het goed verkoopt in het kader van het beheer van zijn privévermogen en niet in het kader van de uitoefening van zijn economische activiteit. Het feit dat Kezi? de grond die hij zonder btw heeft verkocht met eigen middelen heeft verkregen, is hierbij niet van doorslaggevend belang. In casu wijzen alle omstandigheden erop dat Kezi? de stukken grond niet heeft verkocht louter ter uitoefening van zijn eigendomsrecht, maar in de uitoefening van zijn economische activiteit als btw-ondernemer, aldus het HvJ EU (aankoop zeven percelen binnen relatief korte periode, alle percelen zijn nodig voor de bouw van het winkelcentrum en grond is door Kezi? bouwrijp gemaakt).

Zie