25 oktober 2017Wijziging besluit administratieve en factureringsverplichtingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over administratieve en factureringsverplichtingen voor de btw gewijzigd. In dit besluit staat het beleid omtrent de inrichting van de administratie en het uitreiken van facturen. BTW-PLAZA zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Eén factuur voor prestaties van meerdere btw-ondernemers
In het besluit is onderdeel 3.2.3.1 toegevoegd dat beschrijft wanneer het is toegestaan dat prestaties van meerdere ondernemers op één factuur worden vermeld. In beginsel moet iedere ondernemer die een prestatie verricht zelf een factuur uitreiken. Het komt in de praktijk voor dat btw-ondernemers overeenkomen dat hun afzonderlijke prestaties door één van de betrokken ondernemer op één bescheid in rekening wordt gebracht. Een dergelijk bescheid dat de prestaties van verschillende btw-ondernemers bevat, kan voor de btw alleen dienen als factuur als dit bescheid alle vermeldingen bevat die anders op de afzonderlijke uit te reiken facturen zouden moeten worden vermeld. De btw-ondernemer die een dergelijk factuur uitreikt, doet dat dan mede namens de andere betrokken btw-ondernemer(s). In dat geval zijn alle op de factuur vermelde btw-ondernemers zelfstandig verantwoordelijk voor de btw-verplichtingen voor zover die op hen van toepassing zijn.

 De btw-ondernemer die een andere btw-ondernemer één gezamenlijke factuur laat opstellen kan dus niet blindvaren op de facturerende btw-ondernemer, maar moet zelf nagaan of deze factuur voor wat betreft de door hem verrichte prestatie correct is.

OV-chipkaart en vergelijkbare kaarten
In onderdeel 3.2.4 van het besluit wordt goedgekeurd dat de transactieoverzichten van reizen die met gebruikmaking van een OV-chipkaart of vergelijkbare kaarten zijn gemaakt, worden aangemerkt als een vervoerbewijs zoals bedoeld in art. 33 lid 1 onderdeel a van de Uitv.Besch.OB. Dit betekent dat deze transactieoverzichten worden aangemerkt als een factuur. Op het transactieoverzicht van de reizen die met gebruikmaking van een OV-chipkaart of een vergelijkbare kaart zijn gemaakt, dient dan tenminste te worden vermelden:

  • de datum van uitreiking
  • de identiteit van de presterende ondernemer
  • de datum waarop de vervoersdiensten zijn verricht
  • het afgelegde traject en
  • het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan het btw-bedrag kan worden berekend. Dit kan bijvoorbeeld door vermelding van de totaalprijs inclusief 6% btw.

 Tot 25 juli 2009 werd de boedelbijdrage op grond van de resolutie BTW-66 niet aangemerkt als een vergoeding voor een prestatie van de boedel/curator. Deze resolutie is bij besluit van 14 juli 2009 ingetrokken, welk besluit op 25 juli 2009 in werking is getreden. Als reden voor de intrekking wordt in het besluit vermeld dat het beleid verouderd is. Omdat in de resolutie BTW-66 niet alleen ingegaan wordt op de boedelbijdrage, is niet duidelijk op welke punten dit beleidsbesluit verouderd is en waarom. De kennisgroep van de Belastingdienst heeft niettemin op 26 maart 2013 het (interne) standpunt ingenomen dat de intrekking van resolutie BTW-66 betekent dat de boedelbijdrage de vergoeding is voor een prestatie. Op 20 juni 2014 is dit standpunt medegedeeld aan faillissementscuratoren. In deze mededeling staat dat sprake is geweest van een ‘nieuwe beoordeling’. Onduidelijk is of de Belastingdienst van mening is dat het nieuwe beleid ook van toepassing is op de periode voor 20 juni 2014. Naar onze mening zijn er goede redenen om het standpunt in te nemen dat dit beleid pas vanaf 20 juni 2014 aan curatoren mag worden tegengeworpen.

Datum inwerkingtreding
Dit besluit wijzigt het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB2014/704M en het nieuwe beleid treedt vanaf 20 oktober 2017 in werking. 

 Zie voor dit besluit en meer informatie over de administratieve en factureringsverplichtingen in hoofdstuk 14 van het handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op