27 oktober 2016Wiebes: dialyseconcentraat kan kwalificeren als met 6% btw belast geneesmiddel

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de stand van zaken van de actualisering van de toelichting op Tabel I met betrekking tot het btw-tarief voor medische hulpmiddelen gemeld.

Geneesmiddelen zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet vallen op grond van post a.6 van Tabel I behorende bij de Wet OB onder het verlaagde btw-tarief. Dialysevloeistoffen zijn doorgaans als geneesmiddelen in de zin van de Geneesmiddelenwet toegelaten en zijn als zodanig herkenbaar via het aan hen toegekende RVG-nummer en vallen daarom onder de post, zo volgt uit de huidige toelichting op de tabelpost, het besluit van 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M. Kunstnieren en daarbij horende onderdelen zijn aan te merken als medische hulpmiddelen en vallen derhalve onder post a.35 van Tabel I.

In juni 2016 heeft Tweede Kamerlid Van Vliet Kamervragen gesteld over deze tabelposten. Naar zijn mening is er een acuut probleem met de omschrijving van nierdialysevloeistof in post a.6 en leidt dit ertoe dat inspecteurs zelfs tot verschillende oordelen kunnen komen bij identieke hulpmiddelen. Van Vliet overwoog in zijn motie dat tegenwoordig dialyseconcentraat wordt gebruikt in plaats van dialysevloeistof bij exact dezelfde toepassing en heeft de regering verzocht om in de toelichting op post a.6 op te nemen dat met dialysevloeistof ook dialyseconcentraat wordt bedoeld en om onder post a.35 op te nemen dat dialysevloeistof en -concentraat zonder RVG-nummer gezien worden als ‘onderdelen/toebehoren bij een kunstnier’.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op deze motie. De staatssecretaris meldt dat de actualisering van de toelichting in concept gereed is. Met betrekking tot de gestelde Kamervragen meldt hij dat dialyseconcentraten aangemerkt zijn als medisch hulpmiddel, maar dat deze volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen aan de definitie van geneesmiddel zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet als ze worden aangediend als een geneesmiddel, dat alleen gebruikt kan worden bij dialyse ter verlichting van een (nier)ziekte. De dialyseconcentraten kunnen echter niet geregistreerd worden als geneesmiddel, omdat zij al zijn aangemerkt als medisch hulpmiddel. Zij voldoen echter wel aan het toedieningscriterium van de Geneesmiddelenwet, wat inhoudt dat het product de werking heeft van een geneesmiddel, ongeacht de aanduiding of presentatie ervan. Dit leidt ertoe dat Wiebes in de toelichting op zal nemen dat zowel nierdialysevloeistof of –concentraat met RVG-nummer als zonder RVG-nummer een geneesmiddel kan zijn in de zin van de Geneesmiddelenwet en aldus onder post a.6 valt. Of de vloeistof/het concentraat daadwerkelijk een geneesmiddel is, zal aan de hand van alle feiten en omstandigheden van een individueel geval moeten worden beoordeeld.

Dialysevloeistof en –concentraat zonder RVG-nummer zullen dus niet, zoals Van Vliet voorstelde, worden opgenomen in post a.35 als medisch hulpmiddel, maar kunnen – na publicatie van het nieuwe besluit – onder post a.6 vallen.

Het geactualiseerde besluit zal worden gepubliceerd nadat het bedrijfsleven commentaar heeft gegeven op het concept. Zie