18 oktober 2012Weigering terugbetaling btw-overschot in strijd met neutraliteitsbeginsel

De Letse ondernemer Mednis SIA heeft over het tijdvak november 2007 te veel btw afgedragen. Middels een schriftelijk verzoek heeft Mednis deze btw teruggevraagd bij de Letse belastingdienst. Dit verzoek is echter geweigerd op grond van een nationale verordening, waarin is vastgelegd dat de belastingdienst terugbetaling mag weigeren van het deel van de in het betreffende tijdvak te veel betaalde btw dat meer bedraagt dan 18% (het algemene Letse btw-tarief) van de totale waarde van de belastbare handelingen, zolang de belastingdienst de jaarlijkse btw-aangifte niet heeft ontvangen.

Mednis zou dus, afhankelijk van de omstandigheden, meer dan een jaar moeten wachten op teruggave van het btw-overschot. Zij is daartegen in beroep gegaan, omdat zij meent dat de nationale btw-wet duidelijk bepaalt dat de door een belastingplichtige te veel betaalde btw moet worden terugbetaald na indiening van een gemotiveerd verzoek met bewijsstukken, zonder de belastingdienst een beoordelingsmarge te bieden. De belastingdienst betoogt echter dat de verordening slechts wordt toegepast indien gevaar bestaat voor belastingontduiking of –ontwijking, waarvan een vermoeden in casu aan de orde is.

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het de belastingdienst inderdaad niet is toegestaan om, zonder specifieke analyse,  op basis van een rekenkundige berekening terugbetaling van te veel betaalde btw uit te stellen tot de jaarlijkse belastingaangifte is onderzocht. Zij overweegt daarbij dat een nationale regel geen afbreuk mag doen aan het beginsel van fiscale neutraliteit. Bovendien mag een lidstaat weliswaar in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel middelen aanwenden om btw-fraude en belastingontwijking te voorkomen, maar dit mogen slechts middelen zijn die het fundamentele beginsel van recht op btw-aftrek zo min mogelijk aantasten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op