14 maart 2013Weigering btw-nummer bij ernstige aanwijzingen btw-fraude

De Letse vennootschap Ablessio SIA (hierna: Ablessio) heeft verzocht om inschrijving als btw-ondernemer. De Letse fiscus heeft dit verzoek geweigerd, omdat Ablessio niet over de materiële, technische en financiële bekwaamheid beschikte om de aangegeven diensten in de bouwsector te kunnen uitoefenen.

Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Letse rechter heeft het HvJ EU geoordeeld dat het niet is toegestaan om een registratie als btw-ondernemer te weigeren louter op grond dat hij niet in staat is aan te tonen dat hij over de materiële, technische en financiële middelen beschikt om de aangegeven economische activiteit uit te kunnen oefenen. Niettemin mag registratie als btw-ondernemer wel geweigerd worden indien deze weigering berust op ernstige aanwijzingen op basis waarvan objectief kan worden aangenomen dat het toegekende btw-nummer waarschijnlijk met het oog op btw-fraude zal worden gebruikt. Een dergelijke beslissing moet worden genomen op basis van een globale beoordeling van alle omstandigheden van het geval en van bewijzen die bij de controle van de door de betrokken ondernemer verstrekte inlichtingen zijn verzameld.

Of de weigering van de registratie als btw-ondernemer in strijd is met het unierecht moet de nationale rechter beoordelen. Het HvJ EU geeft de Letse rechter mee dat het niet beschikken over de materiële,  technische en financiële middelen om de aangegeven economische activiteit uit te oefenen een omstandigheid is waarmee bij de beoordeling van btw-fraudegevaar rekening moet worden gehouden. Datzelfde geldt voor de omstandigheid dat de bestuurder van Ablessio reeds meerdere vennootschappen direct na de inschrijving als btw-ondernemer heeft overgedragen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op