8 november 2013Vragen en antwoorden inzake btw en zonnepanelen

In het Fuchs-arrest heeft het HvJ EU beslist dat de eigenaren van zonnepanelen die duurzaam tegen vergoeding opgewekte elektriciteit leveren aan de energieleverancier btw-ondernemer zijn. Naar aanleiding van dit arrest zijn veel vragen gerezen. In september zijn reeds enkele Kamervragen beantwoord door de staatssecretaris van Financiën. Recent zijn opnieuw vragen en antwoorden over dit onderwerp gepubliceerd door het Ministerie van Financiën.

In de vragen en antwoorden geeft de staatssecretaris duidelijk aan dat niet elke eigenaar van zonnepanelen zich als btw-ondernemer hoeft aan te melden bij de Belastingdienst. Indien het voornemen bestaat om een teruggaafverzoek in te dienen voor de btw die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen, is aanmelding een vereiste. Voor veel eigenaren van zonnepanelen zal gelden dat zij gebruik kunnen maken van de zogeheten kleineondernemersregeling (zie 11.1). Zolang het per kalenderjaar verschuldigde btw-bedrag onder de drempel van € 1.345 blijft, hoeven zij geen btw te voldoen. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat deze eigenaren hebben verzocht om ontheffing van de administratieve verplichtingen en hoeft – indien zij geen teruggaafverzoek willen indienen – geen aanmelding als btw-ondernemer plaats te vinden.

 Eigenaren van zonnepanelen die wél de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terug willen vragen middels een teruggaafverzoek, zullen, indien zij gebruik willen maken van de kleineondernemersregeling, een schriftelijk verzoek om ontheffing in moeten dienen. Zie 11.1 voor meer informatie.

In het kader van de berekening van de verschuldigde btw en de btw-aftrek maakt de staatssecretaris een onderscheid tussen geïntegreerde en niet-geïntegreerde zonnepanelen. Voor eigenaren van niet-geïntegreerde zonnepanelen geldt dat zij de in rekening gebrachte btw volledig in aftrek kunnen brengen en btw verschuldigd zijn over zowel de aan de energieleverancier geleverde stroom als de stroom die zij direct zelf gebruiken. Eigenaren van geïntegreerde zonnepanelen (die tevens dienen als dakbedekking) kunnen slechts een deel van de in rekening gebrachte btw in aftrek brengen, aangezien zij geen recht hebben op aftrek van het deel dat ziet op het privégebruik van de zonnepanelen. Het privégebruik van de dakbedekking wordt daarbij gesteld op 50%. Eigenaren van geïntegreerde zonnepanelen dienen slechts btw te berekenen over de vergoeding die ontvangen wordt voor het leveren van stroom aan de energieleverancier.

In de praktijk is de verhouding tussen de stroom die door de eigenaar van de zonnepanelen zelf wordt verbruikt en de stroom die wordt geleverd aan de energieleverancier vaak moeilijk vast te stellen. In afwachting van een eventuele wijziging van de btw-richtlijn kunnen forfaitaire bedragen worden gehanteerd. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van de zonnepanelen.

Tot slot wordt in het vraag- en antwoordbesluit aangegeven dat geen btw verschuldigd is over de subsidie die eigenaren ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen en dat in geval de zonnepanelen deel uitmaken van een (huwelijks)goederengemeenschap, de eigenaren gezamenlijk ondernemer zijn. Alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld, kan zich aanmelden als btw-ondernemer.

 In het memo btw & zonnepanelen, dat leden van BTW-PLAZA hier gratis kunnen downloaden, wordt op deze punten nader ingegaan. Niet-leden kunnen dit memo via info@btwplaza.nl bestellen voor € 50 excl. btw.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op