30 januari 2013Verwerving vaartuig in Nederland vanwege beoogd duurzame gebruik aldaar

Een natuurlijk persoon heeft begin mei 2007 een pleziervaartuig besteld bij een bedrijf in Katwijk. Vervolgens is een werf in het buitenland gestart met de bouw van dit vaartuig. Op 11 mei 2007 sluit deze natuurlijk persoon een “Financial Lease Agreement” (hierna: FLA) met een in Nederland gevestigd bedrijf. In de FLA staat dat de leasenemer het vaartuig niet zonder voorafgaande toestemming mag bezwaren of verhuren, maar ook dat de leasegever dit niet zonder gegronde redenen mag weigeren. In de FLA staat tevens dat de leasenemer te allen tijde de aankoopoptie kan uitoefenen en dat de leasenemer een voorkeursrecht heeft ingeval de leasegever de rechten op het vaartuig wenst over te dragen. Ten slotte staat in de FLA dat de leasenemer is gehouden om het vaartuig minstens drie maanden in de (Franse) territoriale wateren te houden en tegelijkertijd aldaar aldaar minstens 100 uren te varen, alvorens het vaartuig in voorkomend geval over te brengen naar een ander land. ABN Amro Bank heeft een lening verstrekt aan de leasemaatschappij en de bank van de leasenemer heeft een bankgarantie aan ABN Amro Bank verstrekt voor nog vijf te betalen leasetermijnen. In juni 2007 heeft de leasenemer een aanvraag voor de verzekering per 14 januari 2008 ondertekend en in de aanvraag Den Oever als de ligplaats voor de zomer en winter aangegeven. Op 24 januari 2008 is het schip opgeleverd in Duinkerken en heeft de leasegever het vaartuig op dezelfde dag geleverd aan de leasenemer. In mei 2008 is het vaartuig, na meer dan 100 vaaruren te hebben gemaakt, in Nederland aangekomen. Het vaartuig is geregistreerd in Nederland en heeft een vaste ligplaats in Den Oever en een winterstallingsplaats in Makkum.

Tussen de leasenemer en de fiscus is in geschil of eerstgenoemde het vaartuig in Nederland op 24 januari 2008 intracommunautair heeft verworven. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd van ruim één miljoen euro aan btw. Na handhaving van deze naheffingsaanslag in bezwaar, heeft de leasenemer beroep ingesteld bij Rechtbank Haarlem.

Uit de inhoud van de FLA leidt de rechtbank af dat de transactie op grond van het unierecht kwalificeert als een levering voor de btw. Dat de transactie in Frankrijk mogelijk kwalificeert als een dienst doet hieraan niet af. Uit het X-arrest van het HvJ EU volgt dat dat bij levering van een vaartuig, zoals in casu, bepalend is waar het vaartuig uiteindelijk duurzaam zal worden gebruikt. Gelet op de plaats van koop en registratie, de woonplaats van de leasenemer en de zomer/winterligplaats van het vaartuig, is de rechtbank van oordeel dat het van meet af aan de bedoeling is geweest om het vaartuig duurzaam in Nederland te gebruiken. Aan deze conclusie doet niet af dat het vaartuig pas na drie maanden en meer dan 100 vaaruren in Nederland is aangekomen. Honorering hiervan zou een manipulatie van btw-heffing mogelijk maken die verder gaat dan het HvJ EU in zijn misbruik-arresten toestaat. Ook het beroep op het gelijkheidsbeginsel verwerpt de rechtbank omdat de afschrijving op de (douane)waarde van een gebruikt vaartuig in het kader schikkingsvoorstel bij uitnodiging tot betaling wegens onregelmatig binnenbrengen in EU geen gelijk geval is. Ten slotte verwerpt de rechtbank ook het beroep op het vertrouwensbeginsel omdat het goedkeurend beleid waarop een beroep gedaan wordt alleen geldt bij financial lease door buitenlandse leasemaatschappijen, hetgeen in casu niet aan de orde is.

Voor meer informatie over de verwerving van nieuwe vervoermiddelen zie 9.1.9 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op