23 april 2018Vervaltermijn die aftrek nagefactureerde btw op voorhand onmogelijk maakt niet toegestaan

Het HvJ oordeelt dat Portugal de in rekening gebrachte extra btw niet van aftrek mag uitsluiten.

Feiten

Biosafe –Indústria de Reciclagens SA (hierna: Biosafe) verkoopt rubbergranulaat aan Flexipiso-Pavimentos SA (hierna: Flexipiso). Biosafe brengt daarbij btw in rekening tegen het verlaagde btw-tarief van 5%. In 2011 is naar aanleiding van een belastingcontrole van de Portugese Belastingdienst over de belastingjaren 2008 tot en met 2010 komen vast te staan dat Biosafe een tarief van 21% btw had moeten toepassen. De Portugese Belastingdienst heeft een naheffingsaanslag opgelegd aan Biosafe voor een bedrag dat overeenkomt met het verschil. Biosafe heeft dit bedrag aan de Staat afgedragen. Biosafe maant Flexipiso in 2012 aan om het verschil te betalen. Flexipiso weigert om het bedrag te betalen, omdat zij de voorbelasting niet meer in aftrek kan brengen. Biosafe start daarop een civiele procedure.

Procedure

De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak en vraagt zich af of de termijn waarbinnen de afnemer deze extra belasting kan aftrekken, loopt vanaf de uitreiking van de oorspronkelijke facturen of vanaf de uitreiking of ontvangst van de documenten die deze facturen corrigeren. De A-G concludeert dat het in strijd is met het EU-recht dat de termijn voor de aftrek van de extra btw al begint te lopen vanaf de uitreiking van de oorspronkelijke factuur. De A-G is van mening dat Portugal de in rekening gebrachte extra btw niet van aftrek mag uitsluiten.

HvJ

Het HvJ volgt de conclusie van de A-G en oordeelt dat het bestaan van een factuur waarop duidelijk een btw bedrag is vermeld, niet alleen een formeel criterium is, maar ook een materieel vereiste voor de btw aftrek. Dit vloeit volgens het HvJ voort uit het doel en de strekking van een factuur, te weten onder meer ervoor te zorgen dat de verschuldigde belasting identiek is aan de aftrek van voorbelasting. Aangezien het recht op aftrek van voorbelasting vanuit materieel oogpunt afhankelijk is van de vraag of een belastingplichtige btw dient af te dragen (aangezien hij deze reeds heeft voldaan met de tegenprestatie) of zal moeten afdragen (omdat hij een tegenprestatie heeft afgesproken), is een vermelding van deze belasting op de factuur dwingend voorgeschreven. Het HvJ stelt dat daarom het recht op aftrek van voorbelasting voor een bepaald bedrag dan ook pas kan ontstaan (en worden uitgeoefend) als de afnemer in het bezit is van de factuur waarop een dergelijk btw-bedrag wordt vermeld. Dit was in casu pas in 2012 het geval.

Het HvJ komt tot de eindconclusie dat Portugal in strijd met het unierecht handelt door de datum van uitreiking van de oorspronkelijke factuur aan te houden om vast te stellen of recht op btw-aftrek bestaat. Volgens het HvJ ontstaat het recht op aftrek van voorbelasting namelijk pas bij ontvangst van i.c. de factuur waarop het juiste bedrag van de verschuldigde btw staat vermeld.. Een latere verhoging (correctie) van de te betalen btw, op een gewijzigde factuur, heeft niet tot gevolg dat het recht op aftrek van voorbelasting met terugwerkende kracht ontstaat.

Dit oordeel levert naar onze mening geen verrassing op. Deze zaak moet in samenhang worden bekeken met de zaken Barlis06 en Senatex van het HvJ. In deze procedures heeft het hof vastgesteld dat aftrek van voorbelasting niet kan worden geweigerd indien de materiële voorwaarden zijn vervuld, maar een belastingplichtige niet voldoet aan bepaalde formele voorwaarden.Het HvJ oordeelt naar onze mening terecht dat het recht op aftrek voor Flexipiso pas mogelijk is nadat de correctiefactuur is opgemaakt. Op zichzelf genomen is een vervaltermijn voor het recht op aftrek toegestaan, maar wanneer de nationale wetgever een naheffingsaanslag oplegt als gevolg van een te laag toegepast btw-tarief door de leverancier/dienstverrichter, vereist het beginsel van Unietrouwen dat hij ook moet voorzien in een daarmee overeenstemmende verhoging van de aftrek door de afnemer.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op