10 juli 2018Verslag Ecofinraad 21 en 22 juni 2018: meer samenwerking ter bestrijding btw-fraude; voorstel quick fixes niet aangenomen

De lidstaten hebben tijdens de Ecofinraad van 21 en 22 juni 2018 geen overeenstemming weten te bereiken over de invoering van de zogenoemde ‘quick fixes’. Wel is een akkoord bereikt over nieuwe instrumenten in de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden.

Voorstel quick fixes

Het voorstel is gericht op vereenvoudiging van het huidige BTW-systeem en omvat de volgende 5 quick fixes:

• Vier verbeterpunten ten aanzien van het bestaande systeem, namelijk:
– Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor voorraad op afroep
– Erkenning van het btw-identificatienummer van de klant als een materiële voorwaarde om een intra-EU levering van goederen van btw vrij te stellen
– Vereenvoudiging van de regels om te zorgen voor rechtszekerheid bij ketentransacties;
– Harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor het bewijs van intracommunautair vervoer van goederen om een intracommunautaire levering van goederen van btw vrij te stellen. Deze maatregel wordt separaat geregeld in een wijzigingsvoorstel voor een Uitvoeringsverordening.

• Daarnaast is recent een vijfde quick fix, namelijk:
– Een koepelvrijstelling ter reparatie van de arresten van het HvJ waar de reikwijdte van de bestaande koepelvrijstelling werd ingeperkt tot activiteiten van algemeen belang

Het Bulgaarse voorzitterschap stuurde er tijdens de Ecofinraad op aan het voorstel aangenomen te krijgen met uitsluitend de vier oorspronkelijke quick fixes erin. De Commissie was tegen de toevoeging van de vijfde quick fix vanwege mogelijke verstoring van de interne markt, de vrijheid van vestiging en inbreuk op het initiatiefrecht van de Commissie. Sommige lidstaten steunden het voorzitterschap in de poging om een akkoord te bereiken over de vier quick fixes. Een paar lidstaten pleitten ervoor het voorstel door te schuiven naar een volgende Ecofinraad en in de tussentijd te werken aan een oplossing voor de problemen rond de vijfde quick fixes. Naar verwachting komt deze discussie terug in de Ecofinraad van oktober 2018.

Wijziging verordening inzake administratieve samenwerking in de btw

Wel is in de Ecofinraad een akkoord ontstaan over nieuwe instrumenten in de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden. De verordening inzake administratieve samenwerking in de btw wordt gewijzigd. De nieuwe maatregelen moeten het vertrouwen tussen lidstaten versterken, zodat zij meer inlichtingen kunnen uitwisselen en de samenwerking tussen nationale belasting- en rechtshandhavingsautoriteiten stimuleren. De nieuwe samenwerkingsregels zullen in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt en 20 dagen nadien in werking treden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op