17 juli 2017Verrichten van benchmarkdienst is btw-belast

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat het verrichten van benchmarkdiensten door een stichting btw-belast is. De stichting kwalificeert als een ondernemer voor de btw en op de dienst is geen vrijstelling van toepassing.

Een stichting houdt zich bezig met het benchmarken van de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van behandeleffect en klanttevredenheid. Voor het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorginstellingen, verzamelt zij hiervoor gegevens. Deze gegevens worden gestructureerd, bijgehouden, geüniformeerd en toegankelijk gemaakt voor benchmarking. De stichting heeft met de brancheorganisatie van alle zorgverzekeraars in Nederland een financieringsovereenkomst gesloten. De brancheorganisatie betaalt een vergoeding voor de diensten die de stichting levert. De stichting heeft over deze vergoeding btw afgedragen. Omdat zij van mening is dat zij niet als ondernemer voor de btw kwalificeert, maakt zij bezwaar tegen de voldoening op aangifte. Het bezwaar wordt afgewezen. Bij de rechtbank is in geschil of de stichting een ondernemer voor de btw is en indien dit het geval is, of op de diensten van de stichting een btw-vrijstelling van toepassing is.

Rechtbank Gelderland stelt vast dat de stichting diensten verricht, te weten benchmarking. De stichting verwerkt namelijk op geautomatiseerde wijze gegevens van individuele zorginstellingen op een zodanige wijze dat zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars op een overzichtelijke wijze, binnen de grenzen van de geheimhoudingsregels, de gegevens kunnen raadplegen die voor hen relevant zijn. Zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars zijn de afnemers van de diensten. Met betrekking tot het geven van uitleg door trainer-adviseurs is de rechtbank van oordeel dat dit als een bijkomende prestatie moet worden beschouwd, omdat de uitleg geen doel op zich is, maar een middel om de hoofdprestatie van de stichting zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarnaast wordt de dienst verricht tegen een bezwarende titel, omdat de stichting een vergoeding ontvangt van de brancheorganisatie. Verder kwalificeert de dienst die wordt verricht als een economische activiteit, omdat de benchmarkprestaties die de stichting verricht ook aan anderen kunnen worden verricht en anderen ook eenzelfde prestatie aan zorginstellingen en zorgverzekeraars kunnen verrichten. In die zin begeeft de stichting zich op een markt. Ook wordt voldaan aan het duurzaamheidsvereiste, omdat uit de financieringsovereenkomst volgt dat deze is aangegaan voor een jaar en telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd totdat het wordt opgezegd. De (winst)doelstelling of de resultaten van de handelingen zijn niet relevant voor het ondernemerschap. Aan alle voorwaarden voor ondernemerschap wordt voldaan. Het beroep van de stichting op de sociaal-culturele vrijstelling, koepelvrijstelling en medische vrijstelling wordt verworpen, omdat niet aan de gestelde voorwaarden van deze vrijstellingen wordt voldaan. Rechtbank Gelderland oordeelt dat de stichting als ondernemer kwalificeert voor het verrichten van benchmarkdiensten. Deze diensten zijn met btw belast. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

 Voor het ondernemerschap voor de btw gelden de volgende voorwaarden: er moet sprake zijn van een economische activiteit (1) die duurzaam (2) wordt verricht onder bezwarende titel (3), ongeacht het oogmerk of het resultaat. In casu is duidelijk dat de benchmarkdiensten die de stichting verricht, als economische activiteiten kwalificeren en dat de stichting daardoor een ondernemer is voor de btw. De argumenten van de stichting dat als er sprake is van ondernemerschap het verrichten van benchmarkdiensten onder de sociaal-culturele vrijstelling, de koepelvrijstelling of medische vrijstelling valt, is naar onze mening tevergeefs aangevoerd. Het is overduidelijk dat de aangevoerde btw-vrijstellingen niet van toepassing zijn op benchmarkdiensten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op