23 april 2018Vernietiging boete voor opzettelijk niet (tijdig) doen van suppleties over jaren 2009 t/m 2011

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de boete voor het opzettelijk niet (tijdig) doen van suppleties over de jaren 2009 t/m 2011 vernietigd wegens strijd met het legaliteitsbeginsel.

Feiten

Een fiscale eenheid houdt zich bezig met de exploitatie van een aannemingsbedrijf en een installatiebedrijf. De directeur, X, deed de dagelijkse administratie die bestond uit het bijhouden van een Excel-bestand. Een belastingkantoor verwerkte de gegevens uit het Excel-bestand in een boekhoudprogramma, diende de btw-aangiften in en maakte de jaarstukken op. Ook stelde het belastingkantoor suppletieaangiften op en verstrekte deze aan X die vervolgens zelf zorg diende te dragen voor de indiening bij de belastingdienst. In 2014 heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden bij de fiscale eenheid en heeft de inspecteur geconstateerd dat de suppletieaangiften over de jaren 2005 t/m 2011 niet zijn ontvangen door de belastingdienst. Omdat de verschuldigde btw over de jaren 2005 t/m 2008 ten tijde van het boekenonderzoek niet meer kon worden nageheven, heeft de inspecteur over de jaren 2009 t/m 2011 een naheffingsopslag opgelegd van ruim € 108.000 en een vergrijpboete van € 50.000. Er wordt ook een bedrag van ruim € 12.000 aan heffingsrente in rekening gebracht. De fiscale eenheid heeft hiertegen bezwaar gemaakt welke vervolgens door de inspecteur is afgewezen. Tegen de afwijzing heeft de fiscale eenheid beroep ingesteld bij de rechtbank.

Rechtbank

Bij de rechtbank is onder andere in geschil of de boetes terecht zijn opgelegd. De boetes zijn door de inspecteur opgelegd voor het opzettelijk (gedeeltelijk) niet of niet tijdig betalen van de btw en voor het opzettelijk niet of niet tijdig indienen van suppletieaangiften. Met betrekking tot de boete voor het niet betalen van de btw is de rechtbank van oordeel dat die boete terecht is opgelegd. De reden hiervoor is dat uit de jaarlijks oplopende balansschuld btw in de jaarrekening de fiscale eenheid kon en moest begrijpen dat er te weinig btw werd betaald. Daarnaast heeft de fiscale eenheid met het doorgaan van het indienen van aangiften enkel op basis van de Exceloverzichten willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat de aangiften niet juist waren en te weinig btw werd voldaan. De boete die is opgelegd voor het opzettelijk niet doen van suppletieaangiften is daarentegen onterecht volgens de rechtbank. De wettelijke verplichting om suppletieaangiften in te dienen, art. 10a AWR, is namelijk op 1 januari 2012 in werking getreden. De boete is daarom in strijd met het legaliteitsbeginsel. Nu de inspecteur geen bewijs heeft geleverd dat het “zodra”-moment van de constatering van de onjuistheid van een btw-aangifte door de fiscale eenheid na 1 januari 2012 ligt, kan art. 10a AWR niet voor de jaren 2009 t/m 2011 worden toegepast. De boete wordt vernietigd.

In casu heeft de fiscale eenheid geen suppletieaangiften ingediend en de suppletiebedragen niet betaald. Dit zijn twee gedragingen waarvoor de inspecteur boetes kan opleggen. Wanneer boetes worden opgelegd, moet op basis van het una via-beginsel worden gekozen voor ofwel de strafrechtelijke route ofwel de bestuursrechtelijke route. Eenmaal gekozen voor een bepaalde route, kan de inspecteur niet nogmaals via de andere route de belastingplichtige benadelen. Wij kunnen ons vinden in het oordeel van de rechtbank, nu de wettelijke verplichting om suppletieaangiften in te dienen pas op 1 januari 2012 in werking is getreden. Deze regeling kan naar onze mening niet zien op het doen van suppletieaangiften van de tijdvakken die vóór 2012 liggen, ook al komt belanghebbende in 2012 of later erachter dat er gesuppleerd had moeten worden. Verder is het opvallend dat in deze zaak een boete wordt opgelegd aan de fiscale eenheid. Naar de mening van Hertoghs Advocaten is het niet mogelijk om een boete aan de fiscale eenheid op te leggen. Wij zijn een andere mening opgedaan. Graag verwijzen wij u hiervoor naar onze blog.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op