22 mei 2017Vermelding margeregeling en nultarief op factuur onvoldoende om toepassing margeregeling te weigeren

Als een wederverkoper gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten levert, kan de margeregeling van toepassing zijn. Voor toepassing van de margeregeling is vereist dat de wederverkoper het goed heeft gekocht van een particulier of een ondernemer die het goed zonder btw heeft geleverd (bijv. een andere wederverkoper). Voor meer informatie over de margeregeling zie De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een Litouwse vennootschap (Litdana) is een handelaar in marge-auto’s. In het jaar 2012 heeft Litdana gebruikte auto’s gekocht van een Deense vennootschap die zij heeft doorverkocht aan natuurlijke en rechtspersonen. Op de facturen van deze Deense vennootschap stond vermeld dat de margeregeling van toepassing is en dat de verkochte auto’s waren vrijgesteld van btw (levering tegen het nultarief). Litdana heeft op de doorverkoop van deze auto’s de margeregeling toegepast. Tijdens een belastingcontrole heeft de belastinginspectie vastgesteld dat Litdana de margeregeling niet mocht toepassen op de auto’s die zij had gekocht van de Deense vennootschap en had doorverkocht aan natuurlijke en rechtspersonen, omdat de Deense vennootschap geen margeregeling had toegepast op de verkochte auto’s. Er wordt een bedrag van ruim € 15.000 aan btw nageheven. Het beroep van Litdana bij de belastinggeschillencommissie wordt afgewezen. De regionale bestuursrechter van Litouwen heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

De margeregeling vormt een bijzondere btw-regeling op de algemene regeling van de btw-richtlijn en moet daardoor strikt worden uitgelegd. De voorwaarden voor het toepassen van de margeregeling is enerzijds dat het moet gaan om een gebruikt goed en anderzijds om de status van de ondernemer die het goed heeft geleverd (bijvoorbeeld een wederverkoper). In casu is na een controle gebleken dat de Deense wederverkoper de margeregeling niet had toegepast, waardoor Litdana niet voldoet aan de voorwaarde dat hij een gebruikt goed heeft gekocht van een wederverkoper die de margeregeling heeft toegepast. Uit vaste rechtspraak volgt dat het recht op aftrek van btw wordt geweigerd als op basis van objectieve gegevens vaststaat dat sprake is van fraude of misbruik. Dit geldt niet alleen voor belastingplichtigen die zich zelf schuldig maken aan belastingfraude, maar ook voor belastingplichtigen die wisten of hadden moeten weten dat de handelingen waaraan zij deelnemen, onderdeel uitmaken van btw-fraude door de leverancier of een andere ondernemer in de keten. Wanneer een belastingplichtige te goeder trouw heeft gehandeld en alles heeft gedaan om geen deel uit te maken van belastingfraude, mag het recht op aftrek niet worden geweigerd. Het HvJ oordeelt dat Litdana te goeder trouw is geweest, omdat er niet is aangetoond dat Litdana op de hoogte was dat de Deense vennootschap de margeregeling niet heeft toegepast. Daarnaast lijken de leveringen van gebruikte auto’s te passen in de lang bestaande handelsrelatie tussen Litdana en de Deense vennootschap. Bovendien heeft Litdana in het verleden ervoor zorg gedragen om bij de Litouwse fiscus de betekenis te verifiëren van de vermelding van de margeregeling op de factuur. De Litouwse fiscus heeft zelfs bevestigd dat de facturen met deze vermelding voldoende bewijs opleverden dat Litdana de margeregeling mocht toepassen. Het zou dan in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel als Litdana bij elke levering moet nagaan of de leverancier daadwerkelijk de margeregeling heeft toegepast. De vermelding op de factuur vormen namelijk geen aanwijzing die bij Litdana vermoedens had moeten oproepen met betrekking tot het bestaan van onregelmatigheden of fraude. De toepassing van de margeregeling mocht daarom niet worden geweigerd aan Litdana. De verwijzende rechter moet nagaan of Litdana in dit geval te goeder trouw is geweest.

 Naar onze mening is het HvJ terecht tot de conclusie gekomen dat Litdana te goeder trouw is geweest en ervan uit kon gaan dat de Deense vennootschap de margeregeling heeft toegepast. Dit betekent echter niet dat ondernemers puur op basis van de vermelding ‘margeregeling’ op de factuur ervan kunnen uitgaan dat zij de margeregeling kunnen toepassen. Hiervoor moeten zij wel bedachtzaam zijn over de status van de leverancier en of deze vermelding op de factuur wel gebruikelijk is in die situatie. Dat er op de factuur aan Litdana ook was vermeld dat de levering van btw-vrijgesteld is, heeft niettemin kunnen leiden tot twijfels, omdat de levering kwalificeert als een intracommunautaire levering waarop het nultarief van toepassing is. Wat wel opmerkelijk is, is waarom de Deense vennootschap in dit geval niet de margeregeling heeft toegepast.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op