16 juni 2016Verkrijging golfbaan vrijgesteld, omdat zij behoort bij clubhuis

Hof Amsterdamheeft recent een beslissing moeten nemen over de vraag of een golfbaan en een clubhuis zich al dan niet lenen voor zelfstandig gebruik. Het antwoord op deze vraag is van belang voor de kwalificatie van percelen grond als onbebouwde grond dan wel bouwterrein voor de btw.

De feiten in deze procedure zijn als volgt. Een B.V. verkrijgt op 2 augustus 2006 een aantal percelen grond (hierna: de percelen). Deze percelen zijn door de B.V. aangekocht met de bedoeling om daarop een golfbaan aan te leggen. In de akte van levering is uitgegaan van een btw-belaste levering van een bouwterrein en een vrijgestelde verkrijging voor de overdrachtsbelasting (de samenloopvrijstelling, zie 7.11). Voorafgaand aan de verkrijging is de grond bewerkt. Gewassen zijn verwijderd, grasland is gescheurd, grond is uitgegraven met het oog op de aanleg van waterpartijen en er zijn hoogteverschillen in het terrein aangebracht. Verder zijn ten behoeve van het bouwverkeer een weg en een parkeerplaats aangelegd. Na de verkrijging zijn ten behoeve van de aanleg van de golfbaan de volgende werkzaamheden verricht: het aanbrengen van 200.000 m³ zand en toplaag, het verrichten van grondwerk water,  (150.000 m³), de aanleg van putten en 100 kilometer drainage, het maken van bruggen en waterpartijen met drie beschoeiingen (500 meter), het opmetselen van afslagplaatsen, het realiseren van duikers (440 meter) en bunkers (65 stuks), de aanleg van een toegangsweg, paden (3.500 meter) en beregeningsinstallaties met pomphuizen en het oprichten van schuilhutten. Op later aangekochte belendende grond is een clubhuis gebouwd en een parkeerterrein aangelegd. De inspecteur heeft het standpunt ingenomen dat de percelen ten tijde van de verkrijging niet kwalificeren als een bouwterrein en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

De Hoge Raad heeft in cassatie in deze zaak geoordeeld dat van belang is dat eerst vastgesteld is of de golfbaan enerzijds en het clubhuis anderzijds zich na gereedkomen al dan niet lenen voor zelfstandig gebruik. Wanneer van zelfstandig gebruik sprake is, zijn de bewerkingen aan de percelen namelijk uitsluitend geschied met het oog op de aanleg van de golfbaan en niet mede met het oog op de bouw van het clubhuis. De Hoge Raad heeft de zaak vervolgens verwezen naar Hof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing.

Uit het onderzoek ter zitting van Hof Amsterdam blijkt dat de golfbaan en het clubhuis tezamen een vereniging vormen en dat het niet mogelijk is om de golfbaan te betreden na voorafgaande melding bij de zogeheten ‘caddiemaster’, de ontvanger van de (gast)spelers, die zetelt in het clubhuis. Op basis van deze feiten is Hof Amsterdam van oordeel dat de golfbaan zich niet leent voor zelfstandig gebruik. De opdracht van de Hoge Raad om te onderzoeken of de golfbaan enerzijds en het clubhuis anderzijds zich lenen voor zelfstandig gebruik, interpreteert het hof als een cumulatieve toets. Nu gebleken is dat de golfbaan zich niet leent voor zelfstandig gebruik, hoeft daarom niet meer onderzocht te worden of het clubhuis zelfstandig gebruikt kan worden. Tussen partijen is, bij vaststelling dat de golfbaan zich niet leent voor zelfstandig gebruik, niet in geschil dat sprake is geweest van de verkrijging van percelen die kunnen worden aangemerkt als bouwterrein, zo is gebleken tijdens het onderzoek ter zitting. Deze constatering heeft tot gevolg dat de verkrijging van de percelen voor de golfbaan is vrijgesteld op grond van de samenloopvrijstelling.

 De kwalificatie van een terrein als bouwterrein is van belang omdat de levering van een bouwterrein door een ondernemer belast is met 21% btw. De verkrijging van een bouwterrein is in beginsel vrijgesteld van overdrachtsbelasting indien de levering btw-belast is. Of de btw-belaste levering van een bouwterrein al dan niet wenselijk is, is afhankelijk van het btw-aftrekrecht van de koper. De staatssecretaris heeft recent nieuw beleid gepubliceerd inzake de verruiming van de vrijstelling voor de verkrijging van bouwterreinen. Zie 7.6 voor meer informatie over bouwterreinen.

 Als u twijfelt over de status van een perceel grond als bouwterrein kunt u de koopovereenkomsten en conceptakte van levering aan ons ter toetsing voorleggen. Ook voorzien wij u graag van advies over het bewerkstellingen of juist voorkomen van de status als bouwterrein. Ten slotte kunnen wij u begeleiden in een bezwaar- of beroepsprocedure over kwesties inzake bouwterreinen.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op