17 juli 2015Verkoop aanvullende garantie auto btw-vrijgestelde verzekeringshandeling

In de prejudiciële zaak “Mapfre Warranty SpA” gaat het om de vraag of de verkoop van een aanvullende garantie voor defecten van gebruikte auto’s een btw-vrijgestelde verzekeringsdienst is. 

De betreffende vennootschap is in Italië gevestigd en is in Frankrijk actief onder de naam “NSA Sage”. De wederverkoper van gebruikte auto’s bieden de koper van de auto een aanvullende garantie voor de defecten van bepaalde onderdelen van de auto gedurende een bepaald tijdvak na de aankoop. Als zich tijdens dit tijdvak een defect voordoet dat onder de garantie valt, meldt de koper zich bij een garage naar keuze (dit hoeft niet de garage van degene te zijn die de auto heeft verkocht). De garage maakt vervolgens een prijsopgaaf voor de reparatie en legt deze aan Mapfre Warranty voor. Nadat deze vennootschap de prijsopgaaf heeft aanvaard, wordt de reparatie uitgevoerd op kosten van Mapfre Warranty. Gedurende een deel van het tijdvak was Mapfre Warranty verzekerd tegen verliezen uit deze activiteit bij Mapfre Asistencia.

Mapfre Warranty is ervan uitgegaan dat haar activiteiten btw-belast zijn. De Franse fiscus meent echter dat haar activiteiten btw-vrijgestelde verzekeringshandelingen zijn en stelt dat Franse assurantiebelasting verschuldigd is. Uiteindelijk besluit de Franse cassatierechter om het HvJ om uitleg te vragen. 

Het HvJ EU – dat slechts nuttige aanwijzingen kan geven, omdat het niet alle feiten tot zijn beschikking heeft – heeft in deze zaak geoordeeld dat de dienst die erin bestaat dat een van de verkoper van een tweedehandsauto onafhankelijke marktdeelnemer tegen betaling van een vast bedrag een garantie verstrekt voor het geval dat zich aan bepaalde onderdelen van deze auto een mechanisch defect voordoet, in beginsel een btw-vrijgestelde handeling ter zake van verzekering is. De nationale rechter zal moeten beoordelen of de dienstverrichting doorMapfre Warranty een dergelijke prestatie is. Het HvJ EU merkt aanvullend op dat de verrichting van een dergelijke prestatie en de verkoop van de tweedehandsauto in beginsel kwalificeren als onderscheiden en zelfstandige prestaties die vanuit het oogpunt van de btw afzonderlijk moeten worden behandeld. Het is echter aan de nationale rechter om vast te stellen of voor de btw-heffing sprake is van één handeling of verschillende prestaties.

In februari 2014 besliste de Hoge Raad dat een pechhulpovereenkomst een verzekeringshandeling is waarover assurantiebelasting verschuldigd is. Gelet op dit arrest van het HvJ geldt dat een dergelijke pechhulpovereenkomst of de verkoop van aanvullende garanties (ook) voor de btw in beginsel btw-vrijgestelde verzekeringshandelingen zijn (en onderworpen kunnen zijn aan assurantiebelasting). Hierop bestaat een uitzondering indien de verkoop van deze verzekering bijkomstig is aan en derhalve opgaat in de btw-belaste verkoop van bijv. een auto, fiets of machine. Uit het arrest van het HvJ is af te leiden dat dit niet snel het geval is indien de verzekeraar en de verkoper verschillende btw-ondernemers zijn. Het wel of niet kunnen toepassen van de btw-vrijstelling voor verzekeringshandelingen is met name van belang voor het recht op btw-aftrek. Zie