13 december 2018Verkoop aandelen met als (enig) doel om schulden jegens de bank (en nieuwe eigenaar van concern) af te lossen is geen belastbare handeling

Feiten

De Deense vennootschap C&D Foods maakt deel uit van de internationale groep Arovit. C&D Foods houdt 100% van de aandelen in Arovit Holding, die op haar beurt alle aandelen in Arovit Petfood in handen heeft. Tot de groep behoren nog eens 13 in verschillende Europese landen gevestigde vennootschappen waarvan de aandelen in handen zijn van Arovit Petfood. Vanaf 2007 heeft C&D Foods ten behoeve van haar kleindochter, Arovit Petfood, op basis van een managementovereenkomst verschillende aan btw onderworpen diensten op het gebied van beheer en IT, waaronder boekhouding, crediteuren- en debiteurenadministratie en budgettering verricht. C&D Foods heeft hier een vergoeding voor ontvangen. Wat de andere vennootschappen van de groep aangaat, bleef de rol van C&D Foods beperkt tot het bezit van de aandelen in die vennootschappen.
Voor de verkoop van aandelen in Arovit Holding en Arovit Petfood besluit C&D Foods een advocatenkantoor in te schakelen. Door het advocatenkantoor werd ten behoeve van C&D Foods één ontwerpovereenkomst opgesteld voor de verkoop van de aandelen aan een destijds niet bij naam genoemde koper. Voor die consultancywerkzaamheden heeft het advocatenkantoor gefactureerd aan C&D Foods een honorarium vermeerderd met btw. Van het voornemen om de aandelen te verkopen werd in de herfst van 2009 echter afgezien, omdat geen koper kon worden gevonden.

Procedure

C&D Foods heeft verzocht om aftrek van de aan het advocatenkantoor over het honorarium betaalde btw. Zowel de Deense Belastingdienst als de rechter weigerde echter de aftrek van btw. C&D Foods heeft beroep hiertegen ingesteld. De verwijzende rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

HvJ

Het HvJ oordeelt dat een aandelenoverdracht in twee gevallen binnen de werkingssfeer van de Btw-richtlijn kan vallen. Ten eerste wanneer de aandelenoverdracht haar uitsluitende directe oorzaak heeft in een belastbare economische activiteit van de moedermaatschappij. Daarnaast wanneer de aandelenoverdracht het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk vormt van de belastbare economische activiteit van de moedermaatschappij.

In dit geval blijkt uit het dossier waarover het HvJ beschikt dat de aandelenoverdracht tot doel heeft de opbrengst van die overdracht te gebruiken voor het aflossen van de schulden jegens Kaupthing Bank, de nieuwe eigenaar van de Arovit-groep. Een dergelijke aandelenoverdacht kan niet worden beschouwd als een handeling die haar uitsluitende directe oorzaak in de belastbare economische activiteit van C&D Foods heeft en ook niet als een handeling die het rechtstreeks, duurzame en noodzakelijke verlengstuk van de belastbare economische activiteit van C&D Foods vormt.

De aandelenoverdracht vormt geen handeling die bestaat in het verkrijgen van duurzame opbrengsten uit activiteiten die verder gaan dan de enkele verkoop van en valt bijgevolg niet binnen de werkingssfeer van de btw. De aandelenoverdracht heeft namelijk als doel de opbrengst van die verkoop te gebruiken voor de aflossing van schulden aan Kaupthing bank, de nieuwe eigenaar van de Arovit-groep. De btw over de litigieuze diensten is daarom niet aftrekbaar. Het is daarbij niet relevant of de voorgenomen aandelenoverdracht al dan niet is gerealiseerd.

Wij zijn het eens met het oordeel van het HvJ. Deze situatie is verschillend ten opzichte van het Ryanair-arrest. De feiten in dat arrest waren als volgt: Ryanair had voornemens door middel van verwerving van aandelen van de doelvennootschap aan deze vennootschap btw-plichtige managementdiensten te verrichten. Het HvJ oordeelde dat Ryanair derhalve heeft gehandeld als belastingplichtige op het tijdstip waarop zij de uitgaven voor de litigieuze diensten heeft gedaan. Zodoende heeft Ryanair er dus in beginsel recht op de voorbelasting over deze diensten onmiddellijk af te trekken, zelfs als deze economische activiteit, die tot belaste handelingen had moeten leiden, uiteindelijk niet van de grond is gekomen en dus niet tot dergelijke handelingen heeft geleid. De kosten vinden hier hun oorzaak uitsluitend in de geplande economische activiteit, dat wil zeggen de voorgenomen belaste managementdiensten.

In deze zaak is de voorgenomen verkoop van aandelen niet uitsluitend en direct gelegen in de btw-belastbare activiteiten van C&D Foods of het rechtstreekse, duurzame en noodzakelijke verlengstuk van de belastbare activiteiten van C&D Foods. De aandelenoverdracht heeft namelijk als enige doel de opbrengst van die verkoop te gebruiken voor de aflossing van schulden aan Kaupthing bank, de nieuwe eigenaar van de Arovit-groep. Met andere woorden bij het arrest Ryanair was wel sprake van een causaal verband en in dit arrest niet.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op