30 mei 2013Verkoop 30%-deelneming geen overdracht onderneming

De verkoop van aandelen door een B.V. die managementdiensten heeft verricht aan deze dochtervennootschap is vrijgesteld van btw-heffing. De Hoge Raad twijfelde echter of de verkoop van 30% van de aandelen een (onbelastbare) overdracht van een gedeelte van de onderneming is en stelde hierover een prejudiciële vraag aan het HvJ EU. Hierbij wenste de Hoge Raad van het HvJ EU tevens te vernemen of het van belang is dat de koper ook de overige 70% van de aandelen koopt, hetgeen in onderhavige procedure het geval is.

In deze zaak, de zaak X B.V., heeft het HvJ EU geoordeeld dat de verkoop van een 30%-deelneming geen overdracht van een onderneming is. Dit geldt naar het oordeel van het HvJ EU evenzeer indien een 100%-deelneming wordt verkocht. Voor een overdracht van een onderneming moet meer overgedragen worden dan louter aandelen, omdat met alleen het bezit van aandelen geen onderneming kan worden uitgeoefend. Of een onderneming of een zelfstandig deel ervan is overgedragen moet niet beoordeeld worden vanuit de positie van de koper, maar van de verkoper. Dat de koper in deze zaak tevens de overige 70% van de aandelen heeft gekocht is derhalve irrelevant evenals het feit dat deze aandelenoverdracht nauw samenhangt met de (tot de verkoop van de aandelen) aan de dochtervenootschap verrichte managementwerkzaamheden.

Voor de vraag of (gedeeltelijk) recht op aftrek bestaat voor de btw op de kosten met betrekking tot de verkoop van de 30%-deelneming -het eigenlijke geschil in deze zaak- oordeelt het HvJ EU dat kosten die verband houden met een vrijgestelde verkoop van aandelen slechts voor aftrek in aanmerking komen indien deze kosten algemene kosten zijn en derhalve niet zijn verdisconteerd in de prijs van de aandelen.

Voor dit arrest en meer informatie over de verkoop van aandelen en de regeling voor de overdracht voor ondernemingen zie 11.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op