4 oktober 2013Verhuur kantoorruimte woning en garage aan B.V. is economische activiteit

Maatschap X, een samenwerkingsverband tussen de echtgenoten A en B, heeft in 2006 grond aangekocht en hierop een woning laten bouwen. Na oplevering van de woning in 2008 hebben de echtgenoten hun intrek genomen in deze woning. De maatschap heeft een overeenkomst gesloten met C Holding B.V., waarvan A directeur en enig aandeelhouder is. Op grond van deze overeenkomst stelt de maatschap een kantoorruimte in de woning alsmede de garage tegen vergoeding ter beschikking aan C. De maatschap heeft vervolgens de btw die ter zake van de bouw van de woning aan haar in rekening is gebracht, teruggevraagd en -ontvangen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de inspecteur zich echter op het standpunt gesteld dat de verhuur van de ruimten niet kwalificeert als een economische activiteit en de maatschap om die reden geen recht op teruggaaf van de bouw-btw had, waarna een naheffingsaanslag is opgelegd. 

In eerste aanleg heeft Rechtbank Arnhem het door de maatschap ingestelde beroep ongegrond verklaard. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem dat de verhuur door de echtgenoten geacht moet worden zelfstandig te zijn verricht, aangezien de echtgenoten tezamen als verhuurder van de ruimten optreden. De verhuur door de echtgenoten dient zelfstandig, dat wil zeggen los van de werkzaamheden die A voor C verrichtte, te worden bezien. Vervolgens heeft het hof overwogen dat, aangezien de ruimten naar hun aard zowel voor economische als privédoeleinden kunnen worden gebruikt, alle exploitatieomstandigheden moeten worden onderzocht om te beoordelen of de ruimten werkelijk voor economische doeleinden, namelijk om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen, worden gebruikt. Aangezien de maatschap hiervoor geen bewijzen heeft geleverd, heeft het hof het hoger beroep eveneens ongegrond verklaard. 

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het begrip ‘economische activiteit’ een ruime werkingssfeer en een objectief karakter heeft. Indien de maatschap aannemelijk maakt dat de ruimten duurzaam ter beschikking zijn gesteld aan C, om gebruikt te worden als kantoorruimte door A en als parkeerruimte voor de bedrijfsauto, en ook daadwerkelijk hiervoor worden gebruikt, en voorts aannemelijk is dat de maatschap hiervoor een vergoeding ontvangt van C, is dit naar het oordeel van de Hoge Raad voldoende om te concluderen dat de ruimten worden gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. De door de maatschap verrichte diensten kwalificeren om die reden als een  economische activiteit. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep gegrond en verwijst de zaak ter verdere behandeling en beslissing naar Hof Den Bosch. 

Zie 1.8.1 voor deze uitspraak en meer informatie over de verhuur van onzelfstandige ruimten aan een B.V.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op