19 mei 2017Verhuur ingerichte werkkamer in woning geen verhuur plus

Verhuur van onroerend goed is in beginsel btw-vrijgesteld. Wanneer naast de terbeschikkingstelling van het onroerend goed andere handelingen worden verricht, kan sprake zijn van een meer omvattende prestatie dan verhuur (de zogenoemde ‘verhuur plus’) die btw-belast is. Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de verhuur van een ingerichte werkkamer in een woning met voorzieningen niet kwalificeert als verhuur plus.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) verhuurt een kantoorruimte in de woning van hem en zijn echtgenote aan de B.V. van de dga. De kamer is voorzien van stoffering, kantoormeubilair en een telefoon- en internetverbinding. De B.V. mag gebruikmaken van de in de woning aanwezige sanitaire voorzieningen en de kamer wordt verwarmd en schoongehouden door de dga. De dga heeft een verzoek om teruggaaf ingediend van de btw in verband met de verhuurde kantoorruimte. Het teruggaafverzoek is door de inspecteur afgewezen. In beroep is in geschil of sprake is van het verrichten van een economische activiteit en, zo ja, of sprake is van verhuur plus.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat sprake is van één prestatie die niet kwalificeert als verhuur plus. Uit vaste rechtspraak van het HvJ volgt namelijk dat voor de beoordeling van verhuur plus gekeken moet worden naar de bijkomende handelingen naast de terbeschikkingstelling van een onroerend goed. Deze bijkomende handelingen moeten worden onderscheiden in zaakgerelateerde handelingen die tot de normale werkzaamheden van een verhuurder behoren en in faciliterende handelingen die een specifiek gebruik van het onroerend goed mogelijk maken. Alleen faciliterende handelingen kunnen tot verhuur plus leiden. Voor faciliterende handelingen geldt dat deze een toegevoegde waarde van betekenis moeten hebben, zoals het aanvullend dienstbetoon dat de verhuurder voor, tijdens en/of na het gebruik van het onroerend goed verricht. In casu zorgen de bijkomende handelingen er niet voor dat het passieve karakter van verhuur verloren gaat. Integendeel, deze handelingen maken onderdeel uit van de normale werkzaamheden van een verhuurder en hebben geen toegevoegde waarde van betekenis voor het gebruik van de werkruimte door de B.V. Er is terecht geen btw-teruggaaf verleend, omdat geen sprake is van belaste verhuur. In dit kader is de vraag of sprake is van een economische activiteit niet meer aan de orde. Het beroep wordt ongegrond verklaard.   


 Het is opmerkelijk dat de rechtbank de geschilpunten in omgekeerde volgorde behandelt. Wanneer geen sprake is van een economische activiteit, wordt immers niet meer toegekomen aan vraag of de terbeschikkingstelling van de werkkamer btw-belast of btw-vrijgesteld is. Dit klemt te meer nu kennelijk sprake is van een terbeschikkingstelling van een werkkamer door de dga aan ‘zijn’ B.V. en niet door de dga en zijn echtgenote gezamenlijk. Het is vaste jurisprudentie dat de terbeschikkingstelling van een werkkamer door een dga aan ‘zijn’ B.V. niet leidt tot btw-ondernemerschap (HR 23 december 1998, nr. 33.766 en HR 23 december 2016, nr. 15/01370). Naar onze mening had het daarom voor de hand gelegen indien de rechtbank had geoordeeld dat geen recht op btw-teruggaaf bestaat voor de werkkamer, omdat het btw-ondernemerschap voor de terbeschikkingstelling van de werkkamer ontbreekt. Dit klemt te meer nu het naar onze mening maar de vraag is of de terbeschikkingstelling van een volledig ingerichte werkkamer kwalificeert als de btw-vrijgestelde verhuur van onroerend goed, zoals de rechtbank oordeelt. Door de bijkomende handelingen die de dga naast de terbeschikkingstelling van de werkkamer verricht (inrichting en stoffering werkkamer, terbeschikkingstelling internet- en telefoonaansluiting, schoonmaak) maakt hij immers een specifiek gebruik als kantoorruimte door de B.V. mogelijk. Dit duidt er volgens de Hoge Raad op dat sprake is van verhuur plus (zie bijv.
HR 7 december 2012, 10/02532).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op