23 september 2015Verhuur garageboxen aan particulieren btw-vrijgesteld

De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen is van rechtswege belast met btw. Maar kwalificeert de verhuur van een garagebox die in de praktijk als bergruimte wordt gebruikt (en ook mag worden gebruikt) als zodanig? Deze vraag is onlangs voorgelegd aan Hof Den Bosch.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een v.o.f. verhuurt elf garageboxen aan diverse particulieren en heeft hierover geen btw in rekening gebracht. In de huurovereenkomsten is opgenomen dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als garage/bergruimte. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder mag in deze bestemming geen wijziging worden aangebracht. De inspecteur is van mening dat sprake is van btw-belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en heeft € 1.036 btw nageheven over 2010. In geschil is of dit terecht is. In eerste aanleg heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant de inspecteur in het gelijk gesteld. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend bij Hof Den Bosch.

Hof Den Bosch stelt vast dat het gebruik van de garageboxen als parkeerruimte voor voertuigen contractueel niet is uitgesloten, maar dat ander gebruik, namelijk als bergruimte, evenmin contractueel is uitgesloten. Het hof is van oordeel dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat aan ervaringsregels in het maatschappelijk verkeer de wetenschap valt te ontlenen dat garageboxen veelal plegen te worden aangewend voor andere doeleinden dan het stallen van voertuigen. Anders dan de rechtbank, verbindt het hof hieraan de gevolgtrekking dat de onroerende zaken (lees: de garageboxen) naar hun aard multifunctioneel zijn. Aan het besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M (het destijds geldende onroerend goed-besluit) kon de verhuurder het in rechte te beschermen vertrouwen ontlenen dat dan geen sprake is van de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en dat de verhuur van een multifunctionele ruimte vrijgesteld is van btw-heffing. Het hof komt om die reden niet meer toe aan de behandeling van de vraag of sprake is van verhuur van parkeerruimte voor voertuigen als bedoeld in art. 11, lid 1, onderdeel b, 3° Wet OB.

Het hof komt niet toe aan de principiële vraag, namelijk of de verhuur van garageboxen die zowel als bergruimte als parkeerruimte voor voertuigen gebruikt (kunnen) worden, kwalificeert als de (van rechtswege) btw-belaste verhuur van parkeerruimte voor voertuigen of niet. De reden is dat het hof van oordeel is dat sprake is van verhuur van een multifunctionele ruimte en de verhuur van een multifunctionele ruimte in het oude ‘onroerend goed-besluit’ niet is aangemerkt als de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. Omdat het beleid op dit punt niet is gewijzigd (zie voor het onroerend goed-besluit