9 juli 2019Uitsluiting chiropractors en osteopaten van medische vrijstelling niet toegestaan; onderscheid btw-tarief geneesmiddelen toegestaan

Feiten

De diensten van chiropractors en osteopaten vallen in België niet onder de medische vrijstelling. Daarnaast is in België het verlaagde btw-tarief niet van toepassing op geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die worden verstrekt naar aanleiding van een ingreep of behandeling met een louter esthetisch karakter. Het gaat hier om extramurale handelingen en niet om intramurale handelingen. In geschil is of bovenstaande in strijd is met het EU-recht. De Belgische rechter heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

HvJ

Het HvJ oordeelt, onder verwijzing naar de arresten Solleveld en Van den Hout- van Eijnsbergen, dat de uitsluiting van chiropractors en osteopaten in strijd is met het EU-recht. Verder oordeelt het HvJ dat de btw-richtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling die qua btw-tarief verschil maakt tussen twee groepen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: i) middelen die worden verstrekt bij een ingreep of behandeling met een therapeutisch karakter of ii) middelen die worden verstrekt bij een ingreep of behandeling met een louter esthetisch karakter. Kortom, onderscheid tussen bovenstaande geneesmiddelen is volgens het HvJ geoorloofd.

In Nederland wordt bij levering van geneesmiddelen geen onderscheid gemaakt tussen ‘therapeutisch’ en ‘louter esthetisch’ gebruik. Voor de toepassing van het 9%-tarief bij de levering van geneesmiddelen is vanaf 1 januari 2018 van belang of er een handelsvergunning is afgegeven. Producten met een handelsvergunning worden ingeschreven in de Geneesmiddeleninformatiebank. Voor de afbakening van het toepassingsbereik van het 9%-tarief is vanaf 2018 aansluiting gezocht bij het begrip ‘geneesmiddel’ in de Geneesmiddelenwet, omdat deze wet de kaders geeft voor de toelating, kwaliteit, werkzaamheid en risico’s van geneesmiddelen. Uitzondering zijn geneesmiddelen waarvoor op grond van art. 40, lid 3, onderdelen a tot en met 9 van de Geneesmiddelenwet geen handelsvergunning voor is vereist.

Ondernemers die te maken hebben met de levering van geneesmiddelen hebben in de EU te maken met verschillen tussen btw-tarieven voor dezelfde producten. De afbakening van welk product wel en welk product niet onder een verlaagd btw-tarief valt, is niet altijd even makkelijk. Wij als BTW-INSTITUUT zijnde zijn u hierbij graag uiteraard van dienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op