23 oktober 2015Twijfels over bestaan leverancier onvoldoende voor weigering btw-aftrek

Het feit dat een goederenlevering is verricht door een leverancier die (onder andere) niet voor btw-doeleinden geregistreerd is, geen aangiften indient en zetelt in een vervallen gebouw, mag volgens het HvJ EU niet leiden tot een weigering van het recht op aftrek door de afnemer, tenzij de fiscus heeft aangetoond dat sprake is van btw-fraude.

De Poolse vennootschap PPUH Stehcemp sp. (hierna: PPUH) heeft in 2004 meerdere keren dieselbrandstof gekocht van de vennootschap Finnet sp. z o.o. (hierna: Finnet) voor verbruik in het kader van een economische activiteit. PPUH heeft de btw die Finnet op zijn facturen in rekening bracht in aftrek gebracht. In 2012 heeft een belastingcontrole plaatsgevonden bij PPUH, waarbij de aftrek van de btw op de brandstof door de fiscus is geweigerd omdat de facturen zouden zijn opgesteld door een niet-bestaande marktdeelnemer. Deze vaststelling was afgeleid uit een aantal feiten, namelijk dat Finnet niet voor btw-doeleinden was geregistreerd, geen belastingaangiften indiende, geen belasting betaalde, geen jaarrekening publiceerde, niet in het bezit was van een vergunning voor de verkoop van vloeibare brandstof en het gebouw waarin zij zou zetelen in verval was, waardoor elke economische activiteit daar onmogelijk was. Ten slotte bleek elke poging om in contact te treden met Finnet of de persoon die in het handelsregister als haar directeur was vermeld, op niets uit te lopen. 

PPUH heeft tegen deze weigering beroep aangetekend bij de Poolse bestuursrechter, die oordeelde dat PPUH niet de vereiste zorgvuldigheid aan de dag had gelegd doordat zij had nagelaten te controleren of de handelingen frauduleus waren. PPUH heeft vervolgens cassatieberoep ingesteld, waarbij zij ter onderbouwing van het beroep stelt dat het in strijd met het beginsel van neutraliteit zou zijn om een belastingplichtige die te goeder trouw is, het recht op aftrek te weigeren. Van Finnet zou zij inschrijvingsdocumenten hebben ontvangen waaruit blijkt dat deze vennootschap legaal activiteiten uitoefent, te weten een uittreksel uit het handelsregister, de toekenning van een fiscaal identificatienummer en een attest van toekenning van een statistisch identificatienummer. De Naczelny S?d Administracyjny (de Poolse hoogste bestuursrechter) heeft in deze zaak prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU.

Het HvJ heeft in deze zaak geoordeeld dat het niet is uitgesloten dat Finnet een economische activiteit heeft verricht, gelet op de omstandigheden waarin de brandstofleveringen hebben plaatsgevonden. Hieraan doet volgens het HvJ niet af dat het onmogelijk was om economische activiteiten te verrichten vanuit het gebouw waarin Finnet zou zetelen, aangezien deze activiteit op een andere plaats dan de maatschappelijke zetel kan worden uitgeoefend. Dit is met name mogelijk als de economische activiteiten bestaan uit leveringen die deel uitmaken van meerdere opeenvolgende verkopen, aangezien de eerste koper en wederverkoper de eerste verkoper in dat geval de opdracht kan geven de goederen rechtstreeks naar de tweede koper te vervoeren. De overige aangevoerde omstandigheden spelen volgens het HvJ evenmin een rol. Als voldaan is aan de in de Zesde richtlijn gestelde materiële en formele voorwaarden voor het recht op btw-aftrek, is het niet verenigbaar met dit aftrekrecht om door de weigering van dit recht een belastingplichtige te straffen die niet wist en niet had kunnen weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van btw-fraude door de leverancier of dat een andere handeling uit de leveringsketen die voorafgaat aan of volgt op de door deze belastingplichtige verrichte handeling, btw-fraude was. De fiscus zal, na het vaststellen van btw-fraude of onregelmatigheden door de opsteller van de factuur, moeten bewijzen dat de ontvanger wist of had moeten weten dat de handeling waarvoor aanspraak op het aftrekrecht wordt gemaakt, deel uitmaakte van btw-fraude. De verwijzende rechter zal dit na moeten gaan. 

Zie 12 voor meer informatie over btw-fraude.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op