17 april 2018Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente Barendrecht aan sportvereniging is btw-vrijgestelde verhuur

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de terbeschikkingstelling van het sportpark door de gemeente aan de verenigingen moet worden aangemerkt als vrijgestelde verhuur en niet als de gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Feiten

De gemeente Barendrecht stelt sportparken ter beschikking aan twee voetbalverenigingen. Voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden van de sportvelden ontvangt de gemeente facturen met btw. Naar aanleiding van een door middel van een steekproef bij de gemeente Barendrecht ingesteld boekenonderzoek naar de in 2013 ingediende btw-aangiften heeft de inspecteur de met betrekking tot de beheer- en onderhoudswerkzaamheden in aftrek gebrachte btw nageheven bij de gemeente op grond dat bij de terbeschikkingstelling van de sportvelden sprake is van vrijgestelde verhuur. De resultaten van het boekenonderzoek zijn naar het jaar 2012 geëxtrapoleerd. De gemeente is echter van mening dat bij de terbeschikkingstelling van de sportvelden sprake is van het gelegenheid geven tot de sportbeoefening, waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt.

Rechtbank

Rechtbank Den Haag oordeelt onder verwijzing naar het Temco-arrest van het HvJ en de jurisprudentie van de Hoge Raad dat bij onderhavige terbeschikkingstellingen sprake is van verhuur van onroerende zaken. De rechtbank overweegt daarbij dat van verhuur slechts dan geen sprake is indien van de zijde van de gemeente naaste de normaal aan verhuur gerelateerde handelingen – waaronder blijkens vaste jurisprudentie in ieder geval het ter instandhouding van de bron van de huurinkomsten te verrichten onderhoud en toezicht dienen te worden gerekend – sprake is van een zodanig aanvullend dienstbetoon dat het passieve karakter van verhuur verloren gaat. De gemeente heeft volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een zodanig aanvullend dienstbetoon dat het passieve karakter van verhuur verloren gaat.

Ten aanzien van de ene voetbalvereniging geldt dat de voetbalvereniging op eigen gezag nagenoeg al het klein en groot onderhoud verricht, en zij ook het beheer, de bewaking en het toezicht verzorgt. Ten aanzien van de andere voetbalvereniging worden het beheer en klein onderhoud, in afwijking van de gesloten gebruiksovereenkomst, door de voetbalvereniging verricht.

De rechtbank laat de naheffingsaanslag voor 2013 in stand, maar vernietigt de naheffingsaanslag voor het jaar 2012. De door de inspecteur gestelde omstandigheid dat de interne beheersorganisatie van de gemeente voor het jaar 2012 nagenoeg identiek is aan die voor het jaar 2013 acht de rechtbank onvoldoende voor de daaraan door de inspecteur verbonden conclusie dat in het jaar 2012 dezelfde onterechte aftrek van btw heeft plaatsgevonden als in 2013. Volgens de rechtbank heeft de inspecteur de gegevens van 2013 ten onrechte geëxtrapoleerd naar 2012.

De beslissing van de rechtbank is in lijn met het beleid van de Staatssecretaris van Financiën. In zijn besluit van 22 december 2017 nr. 2017-16288 gaat de staatssecretaris in op de voorwaarden voor het (met 6% btw belaste) gelegenheid geven tot sportbeoefening. Volgens dit beleid is het verlaagde btw-tarief uitsluitend van toepassing als de exploitant (in casu de gemeente) een aantal aanvullende diensten verricht. Die diensten bestaan uit het beheer, het onderhoud, het schoonmaken en beveiligen van de accommodatie. Aan deze eis is voldaan als de exploitant de meeste van deze aanvullende diensten zelf verricht of inkoopt bij een derde (niet zijnde de huurder). Aan deze eis is niet voldaan als de exploitant deze diensten niet verricht en de huurder (in casu de sportvereniging) deze werkzaamheden zelf verricht. Soms is het echter gebruikelijk dat de sporters tijdens of direct na het sporten zelf voor de beoefening van de sport gebruikelijke werkzaamheden verrichten (zoals het slepen van tennisbanen). In die gevallen kan niet aan de exploitant van de sportaccommodatie worden tegengeworpen dat hij niet zelf die werkzaamheden verricht en daarvoor niet verantwoordelijk is. Ook kan niet aan de toepassing van het verlaagde btw-tarief afdoen dat de huurder (de sportvereniging of de leden daarvan) zelf kleine onderhoudsdiensten (hand- en spandiensten) verricht zoals het trekken van lijnen en het maaien van gras of het verwijderen van onkruid.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op