26 april 2018Terbeschikkingstelling opslagruimte btw-vrijgesteld

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het tegen vergoeding ter beschikking stellen van ruimte voor de opslag van goederen in dit geval de verhuur van een onroerende zaak vormt.

Feiten

Een ondernemer exploiteert een gebouw waarin zich meerdere afzonderlijke eenheden bevinden. De ondernemer stelt (gedeelten van) deze eenheden (hierna: de opslagruimten) tegen vergoeding ter beschikking voor de opslag van goederen. De ondernemer zorgt voor permanente bewaking van het pand. Het pand is voorzien van ventilatie en van verwarming zodat de temperatuur nooit lager dan 6 graden Celsius wordt. De openingstijden van het gebouw zijn beperkt. Klanten kunnen alleen in het gebouw komen om goederen van en naar de opslagruimte te brengen. Klanten kunnen gebruik maken van een bestelbus of een aanhangwagen.

Procedure

De inspecteur is van mening dat de terbeschikkingstelling van de opslagruimten moet worden aangemerkt als verhuur van onroerende zaken. Hof ’s Hertogenbosch oordeelt dat er sprake is van verhuur van een onroerende zaak, zodat de ondernemer geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Het hof overweegt daarbij dat het doel van het sluiten van de overeenkomst weliswaar opslag is, maar dat de ondernemer daarin voorziet door een overeenkomst aan te bieden die recht geeft op het exclusieve gebruik van een afzonderlijke, afgebakende ruimte. De eventuele bijkomende diensten, alsmede de beperking van de toegang tot het gehuurde tot (verruimde) kantoortijden, doen aan de kern van die overeenkomst naar het oordeel van het hof niet af. Volgens het hof is ook bij de reguliere verhuur van onroerende zaken gebruikelijk dat aanvullende diensten worden aangeboden. De ondernemer gaat vervolgens in cassatie.

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat bij de beantwoording van de vraag of een prestatie die niet alleen het passief ter beschikking stellen van een onroerende zaak behelst, maar ook andere activiteiten omvat als verhuur van een onroerende zaak moet worden aangemerkt, moet worden beoordeeld of deze andere activiteiten als bijkomstig aan die terbeschikkingstelling moeten worden beschouwd. Indien het gaat om handelingen om een specifiek gebruik van de onroerende zaak door de huurder mogelijk te maken, dient te worden beoordeeld of deze activiteiten voor het doel van het gebruik van de ter beschikking gestelde onroerende zaak van ondergeschikt belang zijn en daarom geen toegevoegde waarde van betekenis opleveren. Naar het oordeel van de Hoge Raad ligt in het oordeel van het hof besloten dat de voor de opslag ter beschikking gestelde voorzieningen en aanvullend dienstbetoon van ondergeschikt belang zijn voor de terbeschikkingstelling van de opslagruimten. Bij dit oordeel heeft het hof geen verkeerde maatstaf aangelegd. De bestreden oordelen van het hof geven ook voor het overige geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn ook niet onbegrijpelijk. Het cassatieberoep is daarom ongegrond.

De verhuur van onroerend goed is in beginsel btw-vrijgesteld. Wanneer naast de verhuur aanvullend dienstbetoon wordt verricht, is het mogelijk dat geen sprake meer is van verhuur maar van een meeromvattende dienst, de zogenoemde ‘verhuur plus’, (belast met 21% btw). Hof ’s Hertogenbosch oordeelde dat het aanvullend dienstbetoon te beperkt was om de verhuur van opslagruimten als verhuur plus aan te merken. De Hoge Raad oordeelt in dit arrest dat het hof uitgegaan is van het juiste toetsingskader. Uit dit arrest kan daarom niet worden afgeleid dat de Hoge Raad van oordeel is dat de verhuur van opslagruimten in een situatie als de onderhavige btw-vrijgestelde verhuur is. Dit zal per geval aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden beoordeeld moeten worden. Het is dus mogelijk dat een rechtbank of een ander hof in een vergelijkbaar feitencomplex op basis van hetzelfde toetsingskader tot een ander oordeel komt. Een exploitant van opslagruimten die (bijv. vanwege de btw-aftrek) een kwalificatie als verhuur plus wenst doet er echter verstandig aan om met meer aanvullend dienstbetoon op de proppen te komen dan de exploitant in deze zaak (bewaking en zorgdragen voor juiste temperatuur). Hierbij kan gedacht worden aan een beheerder die op de locatie aanwezig is om beheersactiviteiten uit te voeren en wiens hulp ingeroepen kan worden door de huurder

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op