27 september 2013Terbeschikkingstelling medisch specialisten belast met btw

Een B.V. verzorgt werving, selectie en (zoals zij tot voor kort op haar website vermeldde) detachering van buitenlandse artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en tandartsen voor Nederlandse ziekenhuizen, zorginstellingen en tandartspraktijken. Zij sluit hiertoe overeenkomsten met de opdrachtgevers. De B.V. is van mening dat de door haar verrichte diensten kwalificeren als btw-vrijgestelde medische diensten. Om die reden heeft zij bezwaar gemaakt tegen de voldoening van btw op aangifte. De inspecteur van de Belastingdienst meent echter dat de diensten van de B.V. kwalificeren als met 21% btw belaste terbeschikkingstelling van personeel en heeft om die reden het bezwaar van de B.V. afgewezen. 

Ter onderbouwing van haar standpunt voert de B.V. aan dat de overeenkomsten weliswaar worden gesloten met de opdrachtgevers, maar dat zij degene is die de medische diensten verricht aan de patiënt. Voorts meent de B.V. dat de vrijstelling ruim uitgelegd moet worden, zodanig dat ook met de medische vrijstelling samenhangende prestaties hieronder vallen. Tot slot beroept de B.V. zich op het gelijkheidsbeginsel, waarbij zij haar diensten vergelijkt met de diensten van een specialistenvennootschap, en op het beginsel van fiscale neutraliteit, aangezien het volgens de B.V. vanuit de patiënt bezien niet mag uitmaken of de zorg wordt verleend door een arts die in dienst is van de B.V. of van een specialistenvennoorschap. 

Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de medische vrijstelling in casu niet van toepassing is. De rechtbank overweegt hierbij dat in de modelovereenkomst die de B.V. hanteert, vermeld is dat sprake is van dienstverlening aan de opdrachtgever, waardoor geen sprake is van dienstverrichting aan de patiënt. Daarnaast blijkt uit het feit dat de ter beschikking gestelde arts meedraait in het rooster van de opdrachtgever, dat hij zijn werkzaamheden onder leiding en toezicht van de opdrachtgever verricht. Bovendien draagt de opdrachtgever vrijwel de volledige aansprakelijkheid en medische verantwoordelijkheid en blijft hij functioneren als contractuele wederpartij van de patiënt. Met betrekking tot nauw met de extramurale zorg samenhangende prestaties oordeelt de rechtbank dat hiervoor geen vrijstelling geregeld is. Ook voldoet de B.V. niet aan de voorwaarden voor een nauw met de intramurale zorg samenhangende dienst, omdat de B.V. -zoals zij heeft verklaard- winst beoogt. Tot slot faalt naar het oordeel van de rechtbank het beroep op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van fiscale neutraliteit, omdat de B.V. geen diensten aan de patiënt, maar aan de opdrachtgever verricht en daarom niet gelijk is aan een specialistenvennootschap. 

Zie 8.2.1 voor meer informatie over de medische vrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op