22 januari 2015Terbeschikkingstelling installaties voetbalstadion btw-belaste dienst

Régie communale autonome du stade Luc Varenne (hierna: RCA) exploiteert het voetbalstadion Luc Varenne in de Belgische stad Doornik. Voor de verkrijging van het stadion heeft RCA in 2003 ruim € 6 miljoen plus ruim € 1,3 miljoen aan btw moeten betalen. In augustus 2003 heeft RCA een contract gesloten met de Royal Football Club de Tournai vzw (hierna: RFCT) op grond waarvan RFCT de installaties van het voetbalstadion tegen betaling mag gebruiken. RCA heeft de btw die drukt op de verkrijging van deze installaties volledig in aftrek gebracht. 

Tijdens boekenonderzoek bij RCA in 2004 en 2006 heeft de Belgische fiscus geconcludeerd dat RCA zowel economische (btw-belaste en btw-vrijgestelde) als niet-economische activiteiten verricht. De terbeschikkingstelling van de installaties aan RFCT is naar de mening van de fiscus aan te merken als de btw-vrijgestelde verhuur van onroerend goed, zodat RCA geen recht heeft op aftrek van de btw die drukt op de installaties. De fiscus meent dat RCA recht heeft op aftrek van slechts 36% van de aan haar in rekening gebrachte voorbelasting en legt RCA een naheffingsaanslag van ruim € 860.000 en een boete van 10% op. 

De Belgische rechter heeft het HvJ EU de vraag gesteld of de terbeschikkingstelling van de installaties in een sportinfrastructuur die uitsluitend voor voetbaldoeleinden wordt gebruikt kwalificeert als btw-vrijgestelde verhuur van onroerend goed. De rechter merkt hierbij op dat het speelveld en de vestiaires voor de spelers slechts 18 dagen per jaar op bepaalde tijdstippen kunnen worden gebruikt en geëxploiteerd, dat RCA anderen – buiten de genoemde 18 dagen – volledig dezelfde rechten kan verlenen, dat RCA te allen tijde het recht van toegang tot deze installaties heeft zonder toestemming van RFCT, dat RCA bovendien een recht van permanente controle op de toegang tot de installaties heeft, een vaste vergoeding van € 1.750 per dag vraagt voor gebruik van het speelveld, de vestiaires en het gebruik van de bar, portiers- controle- en toezichtdiensten en dat dit bedrag voor 20% het contractueel recht van toegang tot het voetbalveld en voor 80% de tegenprestatie voor de verschillende diensten (zoals schoonmaak) vertegenwoordigt. 

Het HvJ EU oordeelt, zonder voorafgaande conclusie, dat de RCA in casu in beginsel een meer complexe dienst dan de verhuur van onroerend goed verricht, bestaande in het verstrekken van toegang tot de sportinstallaties, waarbij RCA zich belast met het toezicht, beheer, onderhoud en schoonmaak. De onderhouds- en aanpassingsdiensten door RCA maken het gebruik van de installaties door RFCT voor de overeengekomen doeleinden mogelijk en het verstrekken van toegang tot deze installaties voor dit precieze doeleinde vormt de kenmerkende dienst van de prestatie door RCA. Ook de economische waarde is een belangrijke aanwijzing dat de prestatie van RCA niet als btw-vrijgestelde verhuur, maar als een btw-belaste dienst kwalificeert: 80% van de overeengekomen vergoeding ziet op de verschillende verrichte diensten. De nationale rechter zal echter moeten beoordelen of alle diensten ook effectief noodzakelijk zijn om de toegang tot de sportinstallaties te verlenen voor voetbaldoeleinden. De nationale rechter zal tevens moeten beoordelen of de duur van de terbeschikkingstelling van 18 dagen per jaar incidenteel en tijdelijk is; dit is namelijk een extra aanwijzing dat sprake is van een btw-belaste dienst.

 De vraag of de terbeschikkingstelling van (installaties van) een sportaccommodatie kwalificeert als btw-vrijgestelde verhuur of het geven van gelegenheid tot sportbeoefening (in Nederland belast met 6% btw) is van groot belang voor de aftrek van de btw op de investeringen.

Let op: de vraag of de terbeschikkingstelling van de installaties in het voetbalstadion onder de btw-vrijstelling voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in de btw-richtlijn valt is in deze procedure niet aan bod geweest. In Nederland zal in het voorjaar van 2015 een wetswijziging bekendgemaakt worden op grond waarvan prestaties als in deze zaak onder de btw-vrijstelling voor sportbeoefening geschaard kunnen worden, mits de exploitant (gemeente of exploitatiestichting bijv.) geen winst beoogt. Als die btw-vrijstelling van toepassing wordt zal btw-aftrek ter zake van de investeringen niet meer mogelijk zijn. Wel zal er een overgangsregeling worden getroffen voor de bestaande gevallen. Wilt u in de nabije toekomst gaan investeren in bestaande of nieuwe sportaccommodaties dan dient u met deze wetswijziging rekening te houden.

Wilt u advies inzake de btw-aftrek bij investeringen in sportaccommodaties? Neem dan vrijblijvend contact op met onze btw-specialisten op het telefoonnummer 088 298 98 98 of het e-mailadres info@btwplaza.nl. Zie