27 januari 2015Technische appreciatie Wiebes over verlaagd btw-tarief op elektronische media

In Nederland geldt het 6%-tarief op de levering van fysieke boeken, kranten en tijdschriften. Digitale boeken, kranten en tijdschriften zijn echter belast met 21% btw, omdat zij kwalificeren als elektronische diensten. Dit verschil in btw-behandeling staat al enige tijd ter discussie. In België hebben alle partijen in de geschreven perssector samen met het ministerie van Financiën een protocol ondertekend waarin is afgesproken welke producten wel, en welke producten niet in het specifiek voor kranten geldende btw-tarief kunnen delen. Naar aanleiding daarvan zijn eensluidende afspraken gemaakt met de Belgische mediagroepen. In België geldt overigens een specifiek (extra) verlaagd btw-tarief voor de levering van fysieke kranten.  

Tijdens het plenaire debat over het Belastingplan 2015 in november 2014 hebben de Tweede Kamerleden Schouten (CU) en Dijkgraaf (SGP) een motie ingediend waarin de regering werd verzocht ‘conform de gekozen route in België een protocol op te stellen opdat digitale PDF-kranten onder het lage btw-tarief kunnen vallen’. In reactie hierop heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven zich, net als de Tweede Kamer, niet te kunnen vinden in het onderscheid in btw-tarief voor fysieke en digitale kranten. De snel veranderende distributie en consumptie van kranten, boeken en tijdschriften, van print naar digitaal, maakt het steeds urgenter om één btw-tarief te hanteren, aldus de staatssecretaris, die aangaf hier een technische appreciatie van te maken en deze met het kabinet te bespreken. De motie is vervolgens aangehouden.  

De toegezegde technische appreciatie is recent verschenen. Hierin geeft Wiebes aan dat het Europeesrechtelijk kader momenteel geen ruimte geeft voor de ‘België-route’. De Europese Commissie acht dit handelen in strijd met de richtlijn, zoals blijkt uit het feit dat zij inbreukprocedures over dit onderwerp is gestart tegen Frankrijk en Luxemburg. De arresten in deze procedures worden in 2015 verwacht en door de staatssecretaris met ‘bovengemiddelde interesse’ afgewacht. Het recente K Oy-arrest van het HvJ EU werpt volgens Wiebes geen ander licht op de zaak, omdat e-books op fysieke dragers in Nederland reeds delen in het 6%-tarief.  

De staatssecretaris ontraadt de Kamerleden Schouten en Dijkgraaf hun motie in stemming te brengen. Hij acht het namelijk zeer reëel dat de Commissie een inbreukprocedure start tegen Nederland als een verlaagd btw-tarief wordt ingevoerd voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Wiebes zegt echter wel toe zich in Europa hiervoor hard te maken. In een recent verzonden brief aan Commissie roept hij Eurocommissaris Moscovici op om de ongelijke behandeling op de EU-agenda te zetten. Daarnaast zal hij navraag doen naar de uitkomsten van de door de Commissie toegezegde evaluatie van de btw-tariefstructuur. Tot slot gaat Wiebes, met het Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 2016, op zoek naar medestanders in de EU met betrekking tot dit onderwerp.

Zie 5.2 voor meer informatie over de toepassing van het 6%-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op