9 februari 2012Standpunt regeling bezwaar btw-correctie privégebruik auto bij teruggaaf laatste aangifte 2011

Vanmiddag heeft de Belastingdienst een standpunt ingenomen ten aanzien van de ontvankelijk van de bezwaren tegen de teruggaafbeschikkingen met betrekking tot het laatste tijdvak in 2011. Zoals in het nieuwsbericht van vanmiddag is aangegeven bestaat in die situatie een risico van het prematuur indienen van een bezwaarschrift waardoor het bezwaar niet-ontvankelijk is. Hieronder treft u het standpunt van de Belastingdienst aan:

“Op 8 februari 2012 is er een vervolgoverleg geweest over de bijzondere procedure voor het aanleveren van bezwaren privé gebruik auto BTW. Door externe partijen is een ervaren knelpunt naar voren gebracht betreffende bezwaren tegen het besluit van de inspecteur tot teruggaaf van het in de aangifte omzetbelasting over het laatste tijdvak van 2011  terug gevraagde bedrag aan omzetbelasting. Het ging daarbij over de ontvankelijkheid.

Deze bezwaren zijn ontvankelijk als ze zijn ingediend binnen zes weken nadat de inspecteur een besluit heeft genomen om de teruggaaf geheel of gedeeltelijk te verlenen of niet te verlenen.

Op grond van art. 6:10 AWB is het bezwaar ook ontvankelijk indien ten tijde van de indiening van het bezwaar het besluit van de inspecteur reeds tot stand is gekomen, maar belanghebbende dit besluit nog niet heeft ontvangen. Bij tijdig ingediende aangiften omzetbelasting, die op hun laatst op 31 januari 2011 zijn ingediend, is dit besluit van de inspecteur normaalgesproken genomen voor 11 februari ’12 en is belanghebbende daarover voor 11 februari 2012 van in kennis gesteld door middel van een beschikking en teruggaaf. In situaties waarin dit niet het geval is, zal dit besluit door de inspecteur normaalgesproken genomen worden voor 17 februari ’12 en wordt belanghebbende daarover voor 25 februari ’12 van in kennis gesteld.

Dit betekent dat bezwaren die tegen een (gevraagde) teruggaaf omzetbelasting over laatste tijdvak van 2011 op 10 februari ’12 worden ingediend normaalgesproken ontvankelijk zullen zijn, omdat er al een besluit is genomen mbt gevraagde teruggaaf door de inspecteur, welk besluit belanghebbende op of omstreeks 10 februari ’12 ontvangt.

Is dat niet het geval dan kan later een wel ontvankelijk bezwaarschrift worden ingediend tegen de teruggaafbeschikking die dan normaalgesproken rond 25 februari ’12 op de mat bij de belanghebbende ligt.

Voor de bezwaren tegen teruggaafbeschikkingen kunnen extra collectieve bezwaren worden ingediend.” 

Let op: de regeling ziet niet op de situatie waarin de btw-correctie het privégebruik van de auto (naar aanleiding van een positieve suppletieaangifte) nageheven wordt. In die gevallen geldt de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag. Voor de manieren waarop ook voor die cliënten op de juiste wijze bezwaar kan worden gemaakt zij verwezen naar het nieuwsbericht van vanmiddag. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op