15 juli 2013Standpunt inspecteur btw-aftrek bemiddeling kinderopvang in strijd met beginsel fair play

Een N.V. exploiteert een mobiel telecommunicatienetwerk en verleent telecommunicatiediensten. Over het tijdvak maart 2003 heeft de N.V. btw op aangifte voldaan. In dit bedrag is een bedrag van € 860.793 begrepen ter zake van uitgaven die onder het BUA vallen. De uitgaven die uiteindelijk nog in geschil zijn betreffen de terbeschikkingstelling van parkeerplaatsen aan het personeel, aan personeel verleende bemiddelingsdiensten voor kinderopvang, de verhuiskosten van (nieuw) personeel, een incentiveprogramma en het privégebruik van leaseauto’s waar werknemers een eigen bijdrage voor betalen. 

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelde dat de btw ter zake van de kinderopvang ten onrechte in rekening is gebracht en dat de N.V. geen recht heeft op teruggaaf van deze btw, omdat de leverancier niet tijdig het gevaar voor verlies van belastinginkomsten volledig heeft uitgeschakeld. Ten aanzien van parkeerplaatsen, de verhuiskosten en het incentiveprogramma stelt het hof vast dat de hierop drukkende btw in beginsel aftrekbaar is. De bewijslast dat aftrek op grond van het BUA is uitgesloten rust op de inspecteur. Het hof heeft geoordeeld dat de inspecteur niet in de op hem rustende bewijslast is geslaagd, omdat weinig tot niets is komen vast te staan over de aard en het karakter van deze kosten. De btw op deze kosten is derhalve aftrekbaar. De BUA-correctie voor het privégebruik van de leaseauto’s door het personeel voor zover de genoten aftrek de over de door de werknemer betaalde bijdrage verschuldigde btw overtreft, acht het hof juist. Het hof stelt de teruggaaf vast op € 372.577. 

Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft de N.V. recht op aftrek van de ter zake van de bemiddeling bij kinderopvang in rekening gebrachte btw. De Hoge Raad overweegt in dit kader dat de Belastingdienst, tot het arrest dat de Hoge Raad in 2007 heeft gewezen over deze materie, steeds het standpunt heeft ingenomen dat btw was verschuldigd over de dienst bestaande uit de bemiddeling bij kinderopvang. Het is volgens de Hoge Raad in strijd met het beginsel van fair play om vervolgens aan de N.V. tegen te werpen dat ten onrechte btw in rekening is gebracht. Voor de in verband met de leaseauto’s in rekening gebrachte btw heeft de N.V. volgens de Hoge Raad terecht een aftrekcorrectie conform het BUA toegepast. Ten slotte oordeelt de Hoge Raad dat de N.V. de uitgaven die volgens haar niet onder het BUA vallen, nader moet preciseren zodat de inspecteur daartegen verweer kan voeren. De Hoge Raad verwijst de zaak hiervoor naar Hof Arnhem-Leeuwarden. 

Zie 10.3.4 voor meer informatie over het BUA.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op