9 juli 2019Schoonmaak BV van een onderwijsstichting vormt met deze stichting een fiscale eenheid btw

Feiten

Een BV verricht tegen vergoeding schoonmaakwerkzaamheden en andere facilitaire werkzaamheden jegens uitsluitend een onderwijsstichting. De onderwijsstichting verzorgt onderwijs op twaalf basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal voortgezet onderwijs, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, en een school voor praktijkonderwijs. Naast het verzorgen van onderwijs aan leerlingen van de aangesloten scholen verricht de onderwijsstichting tegen vergoeding andere activiteiten zoals de exploitatie van de kantines van de scholen.

De BV is door de onderwijsstichting opgericht bij akte van 6 mei 2009. De onderwijsstichting is enig aandeelhouder en enig bestuurder van de BV. Twee bestuurders van de onderwijsstichting oefenen feitelijk het bestuur van de BV uit. De inspecteur had de BV en de onderwijsstichting op hun verzoek met ingang van 6 mei 2009 aangemerkt als een fiscale eenheid in de zin van artikel 7, lid 4, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet). Bij beschikking van 21 december 2012 heeft de Inspecteur de BV meegedeeld dat de fiscale eenheid met ingang van 1 januari 2013 wordt beëindigd. Vanaf die datum heeft de BV telkens op aangifte btw voldaan. Tegen die voldoeningen op aangifte heeft zij bezwaar gemaakt op de grond dat zij voor de heffing van de btw met de onderwijsstichting een fiscale eenheid vormt.

Procedure

In eerste aanleg heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat aan de drie verwevenheden voor de vorming van een fiscale eenheid btw wordt voldaan door de schoonmaak BV en de Stichting. Vervolgens heeft Hof Den Haag geoordeeld dat de rechtbank terecht en op goede gronden heeft beslist dat de schoonmaak BV en de Stichting een fiscale eenheid btw vormen. De Staatssecretaris is tegen de uitspraak van het hof in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Staatssecretaris

De Staatssecretaris betoogt dat economische verwevenheid in de zin van artikel 7, lid 4 Wet OB niet kan bestaan tussen een ondernemer (de Stichting) die vrijwel uitsluitend niet-economische handelingen verricht en een ondernemer (belanghebbende) die (nagenoeg) uitsluitend presteert ten behoeve van de niet-economische activiteiten van de eerstgenoemde ondernemer. Vorming van een fiscale eenheid zou ertoe leiden dat een entiteit ontstaat die zeer beperkt belastingplichtig is omdat deze nauwelijks economische handelingen verricht. Volgens de Staatssecretaris zijn van nauwe economische betrekkingen tussen de te voegen ondernemers sprake indien en voor zover het bij deze betrekkingen gaat om economische activiteiten van de beoogde fiscale eenheid.

Hoge Raad

De Hoge Raad is het niet eens met de Staatssecretaris en overweegt het volgende. In artikel 7, lid 4, van de Wet OB is bepaald dat als fiscale eenheid worden aangemerkt in Nederland gevestigde natuurlijke personen en lichamen die ondernemer zijn en die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen. De tekst van deze bepaling maakt duidelijk dat het aankomt op de onderlinge verwevenheid van die personen en lichamen. Zowel de tekst van artikel 7, lid 4, van de Wet OB, als de doel of de strekking van dit vierde lid bieden geen steun voor de opvatting van de Staatssecretaris. Ook prestaties die een ondernemer jegens een andere ondernemer verricht en die dienstbaar zijn aan niet-economische activiteiten van laatstbedoelde ondernemer, moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen die beide ondernemers economische verwevenheid bestaat in de zin van artikel 7, lid 4, van de Wet OB.

Het bestaan van economische verwevenheid moet in elk geval worden aangenomen indien de activiteiten van de ene ondernemer in hoofzaak ten behoeve van de andere ondernemer worden uitgeoefend (vgl. HR 22 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:ZC3993). Aangezien in cassatie vaststaat dat de BV uitsluitend prestaties verricht ten behoeve van de onderwijsstichting, heeft het Hof terecht geoordeeld dat is voldaan aan de eis van economische verwevenheid.

Wij achten het oordeel van de Hoge Raad juist. Immers, in deze casus is het overduidelijk dat aan de verwevenheidsvoorwaarden van de fiscale eenheid wordt voldaan. Zoals de Hoge Raad zegt: uit de wetgeving volgt niet dat er geen sprake is van economische verwevenheid indien tussen een ondernemer die vrijwel uitsluitend niet-economische handelingen verricht en een ondernemer die nagenoeg uitsluitend presteert ten behoeve van de niet-economische activiteiten van de eerstgenoemde ondernemer. Wij begrijpen dan ook niet waarom de Staatssecretaris in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van het hof.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op