21 maart 2016Schadeafwikkeling in opdracht van verzekeraar btw-belast

Het afwikkelen van schade door een derde in naam en voor rekening van een verzekeraar is naar het oordeel van het HvJ EU niet aan te merken als een btw-vrijgestelde handeling inzake (her)verzekering of daarmee samenhangende dienst.

De Poolse vennootschap Aspiro SA (hierna: Aspiro) verricht voor een verzekeraar diensten die bestaan in de volledige afwikkeling van schade die het gevolg is van verzekerde gebeurtenissen. Aspiro handelt daarbij in naam en voor rekening van de verzekeraar. De concrete werkzaamheden bestaan uit het in ontvangst nemen van de schadeaangifte, het uitvoeren van het schadeonderzoek, contact opnemen met verzekerden, zo nodig opstellen van rapporten en schadeverslagen, het afwikkelen van de schade, het beslissen over schadevorderingen, het voeren van regresprocedures en het behandelen van bezwaren over de schadeafwikkeling. In verband met deze werkzaamheden voert Aspiro verschillende andere administratieve en technische werkzaamheden uit. Naar de mening van Aspiro zijn de diensten aan te merken als btw-vrijgestelde verzekeringsactiviteiten. De Poolse fiscus meent dat de vrijstelling slechts van toepassing is op het onderzoek van de verzoeken om schadeafwikkeling en de uitvoering daarvan. De andere werkzaamheden zijn volgens de fiscus niet kenmerkend voor de activiteit van een verzekeringsonderneming. De Poolse rechter heeft het HvJ EU gevraagd of de diensten door Aspiro onder de reikwijdte van de vrijstelling vallen.

Het HvJ heeft in deze zaak geoordeeld dat de afwikkeling van de schade die het gevolg is van verzekerde gebeurtenissen die in naam en voor rekening van een verzekeraar wordt uitgevoerd door een derde, die geen rechtsbetrekking heeft met de verzekerden en die niet als werkzaamheden heeft het zoeken van klanten en hen in contact brengen met de verzekeraar met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, niet onder de vrijstelling voor verzekeringsactiviteiten valt. Er is geen sprake van ‘handelingen ter zake van verzekering of herverzekering’, omdat Aspiro verzekerden geen bescherming biedt door zichzelf te verplichten tot dekking van risico’s en er bestaat ook geen rechtsbetrekking tussen Aspiro en de verzekerden. Evenmin is sprake van met verzekering en herverzekering samenhangende diensten, omdat Aspiro niet de kernactiviteit van een assurantiemakelaar of verzekeringstussenpersoon, namelijk het zoeken van nieuwe klanten en hen in contact brengen met de verzekeraar met het oog op  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, uitvoert. De uitbesteding zonder meer van een werkzaamheid van een verzekeraar is niet per definitie een werkzaamheid van een verzekeringsagent, aldus het oordeel van het HvJ.

Zie