12 april 2013Recht op teruggaaf art. 37-btw bij weigering aftrek ontvanger factuur

De Bulgaarse ondernemer Rusedespred heeft in 2009 een factuur gestuurd aan de ondernemer Esi Trade EOOD (hierna: Esi) met betrekking tot de verkoop van een gebouw en de renovatie ervan. Aangezien de verkoop van het gebouw was vrijgesteld van btw-heffing, heeft Rusedespred slechts btw berekend over de renovatiekosten, de aankoopbelasting en de registratierechten. Rusedespred heeft dit btw-bedrag in zijn aangifte opgenomen en Esi heeft haar aftrekrecht uitgeoefend. Bij een boekenonderzoek bij Esi in 2010 bleek echter dat de Bulgaarse belastingdienst van mening was dat alle gefactureerde handelingen vrijgesteld waren en Rusedespred ten onrechte btw op de factuur had vermeld. In 2011 is, middels een wijzigingsaanslag, aan Esi definitief het recht op aftrek van deze btw ontzegd. In datzelfde jaar heeft Rusedespred een teruggaafverzoek ingediend met betrekking tot dit btw-bedrag. De belastingdienst weigerde de teruggaaf, omdat de op de factuur vermelde btw volgens nationaal recht (overeenkomstig art. 37 Wet OB) verschuldigd was geworden. Dit kon slechts worden gecorrigeerd door de onjuiste factuur te corrigeren. Rusedespred is het hier mee oneens. 

De Bulgaarse rechter besloot prejudiciële vragen aan het HvJ EU te stellen en merkte daarbij op dat correctie van de factuur in casu zijns inziens overbodig was, omdat het gevaar voor het verlies van btw als gevolg van het recht op aftrek reeds ‘volledig en ontegensprekelijk’ was uitgeschakeld door aan Esi het aftrekrecht te ontzeggen. Bovendien had Rusedespred niet de mogelijkheid de factuur te corrigeren, omdat annulering van de factuur in Bulgarije niet is toegestaan nu deze reeds aan een boekenonderzoek is onderworpen en de ontvanger het recht op aftrek definitief is ontzegd. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het weigeren van een teruggaaf van btw die de ondernemer bij vergissing in rekening heeft gebracht aan de afnemer op grond dat deze ondernemer de factuur niet heeft gecorrigeerd, terwijl de belastingdienst de afnemer het recht op aftrek van het betreffende btw-bedrag reeds definitief heeft ontzegd, in strijd is met het neutraliteitsbeginsel. De ondernemer kan zich beroepen op dit beginsel, waardoor de nationale wettelijke correctieregeling niet langer van toepassing is. 

Zie 14.3 voor meer informatie over (het terugvragen van) onterecht in rekening gebrachte btw.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op