1 november 2013Prejudiciële vragen btw-vrijstelling beheer vastgoedvennootschappen

Een NV, die onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de btw, verricht beheerdiensten aan drie door pensioenfondsen opgerichte vennootschappen die beleggen in vastgoed. De werkzaamheden van vastgoedvennootschappen bestaan uit de acquisitie van van aandeelhouders of certificaathouders, het aan- en verkopen van onroerende goederen en het exploiteren daarvan. De vastgoedvennootschappen hebben geen personeel in dienst. De vastgoedvennootschappen verkrijgen het kapitaal door uitreiking van (certificaten van) aandelen. De opbrengsten van de activiteiten keren de vastgoedvennootschappen uit in de vorm van dividend en een stijging van de waarde van het aandeel.

Het beheer van ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen is vrijgesteld. In geschil is of het beheer van de vastgoedvennootschappen kwalficeert als het beheer van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De NV meent van wel; de inspecteur van de Belastingdienst is -kort gezegd- een andere mening toegedaan en heeft daarom een naheffingsaanslag opgelegd.

Rechtbank Breda en Hof Den Bosch hebben geoordeeld dat de diensten van de NV aan de vastgoedvennootschappen zijn vrijgesteld. In de cassatieprocedure heeft A-G Van Hilten de Hoge Raad geadviseerd om de staatssecretaris in het ongelijk te stellen. De Hoge Raad heeft echter twijfels en stelt de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EU:

  1. Kwalificeert een vennootschap die is opgericht door meer dan één belegger met enkel het doel om het bijeengebrachte vermogen te beleggen in onroerende goederen als een gemeenschappelijk beleggingsfonds in de zin van art. 13, B, aanhef en onderdeel d, punt 6 (thans art. 135, lid 1, aanhef en onderdeel g btw-richtlijn)?
  2. Zo ja, kwalificeert de aan een derde uitbestede feitelijke exploitatie van de onroerende goederen van de vastgoedvennootschap als beheer?

In afwachting van de uitkomst van de prejudiciële procedure verdient het voor beheerders van vastgoedvennootschapen die over hun beheerdiensten thans (deels) btw voldoen aanbeveling om ter behoud van rechten bezwaar te maken. Desgewenst zijn onze btw-specialisten u hiermee graag van dienst! Voor dit arrest en meer informatie over de btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen zie 8.3.1.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op