20 november 2017Postbusadres op factuur geen belemmering voor recht op btw-aftrek

Alleen de vermelding van een postbusadres op een btw-factuur kan de aftrek van voorbelasting niet in de weg staan. Dit heeft het HvJ beslist in de zaken Geissel en Butin. 

Op het moment dat een onderneming een prestatie verricht of een dienst verleent, moet deze een factuur uitreiken. De factuur moet volgens de wet aan een aantal eisen voldoen. Indien niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen, kan de inspecteur de aftrek van voorbelasting weigeren. In de Wet OB staan deze vereisten genoemd in art. 35a en in de btw-richtlijn in art. 226.

De Duitse belastingdienst heeft in de zaken Geissel en Butin de aftrek van voorbelasting geweigerd, omdat op de facturen van de belastingplichtigen alleen een postbusadres stond. Volgens de Duitse belastingdienst moest op de facturen het adres staan waar de ondernemer zijn economische activiteiten verrichtte. De Duitse rechter heeft vervolgens de volgende prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ:

  • Vereist artikel 226, punt 6 btw-richtlijn dat een adres van de belastingplichtige wordt vermeld waarop hij zijn economische activiteiten uitoefent?
  • Zo nee, volstaat het om als adres in de zin van artikel 226, punt 5, btw-richtlijn een postbusadres te vermelden?

Het HvJ heeft beslist dat de btw-richtlijn zo moet worden uitgelegd dat die zich verzet tegen een nationale regeling die als voorwaarde voor de uitoefening van het recht op aftrek van voorbelasting stelt dat op de factuur het adres is vermeld van de plaats waar de ondernemer van deze factuur zijn economische activiteit uitoefent. De vermelding van een postbusadres is voldoende om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting.

 Het beleid van de staatssecretaris is in overeenstemming met de uitspraak van het HvJ. In paragraaf 3.3.7 van zijn besluit van 10 oktober 2017, nr. BLKB2017/7366 wordt aangegeven dat het recht op aftrek van btw niet mag worden geweigerd om de reden dat een factuur niet voldoet aan alle formele vereisten indien alle gegevens die nodig zijn om na te gaan of is voldaan aan de materiële voorwaarden voor uitoefening van de aftrek van btw voorhanden zijn. Bij de beoordeling van de materiële voorwaarden moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie door de ondernemer wordt verstrekt.

Wel kan de aftrek van btw alsnog worden geweigerd als: 1. degene die de factuur heeft uitgereikt de daarop vermelde btw of enige andere in verband met de prestatie verschuldigde belasting geheel of gedeeltelijk niet heeft voldaan, terwijl degene die de factuur heeft ontvangen dat wist of redelijkerwijze moest vermoeden of;  2. het geheel van feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigt dat doel en strekking van de desbetreffende wettelijke bepalingen zou worden miskend als de aftrek van de btw zou worden toegestaan.

Ook wordt in het besluit aangegeven dat ondanks het feit dat het recht op aftrek niet mag worden beperkt door een formeel factuurgebrek dit onverlet laat dat het niet voldoen aan de wettelijke factuureisen een verzuim van de presterende ondernemer vormt, ter zake waarvan een verzuimboete kan worden opgelegd. Ook de HR heeft in zijn arrest van 8 maart 2013 nr. 11/01594 geconcludeerd dat een  factuur waarvan de handelsnaam van de leverancier niet overeenkwam met de naam vermeld bij de KvK toch aan de vereisten voldeed, omdat de betreffende leverancier op basis van de factuurgegevens te identificeren en te traceren is.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op