21 december 2015Overdracht gedeelte caravanhandel is overgang algemeenheid van goederen

Btw-ondernemers die de margeregeling toepassen, hebben de mogelijkheid om de globalisatieregeling toe te passen: zij mogen in dat geval btw afdragen over de winstmarge van een tijdvak in plaats van per individuele transactie. De btw-ondernemer kan negatieve (jaar)saldo’s verrekenen met nadien gerealiseerde positieve marges. De verrekening van een negatief jaarsaldo speelt een rol in onderstaande procedure.

A B.V. (hierna: A) is handelaar in nieuwe en gebruikte caravans. In november 2006 heeft H B.V., een leverancier van caravans, alle bij A in voorraad zijnde nieuwe caravans teruggenomen. Voorts heeft A in opdracht van H B.V. alle gebruikte caravans verkocht, de laatste in januari 2007. In diezelfde maand heeft A een overeenkomst gesloten met X B.V. (hierna: X), een btw-ondernemer die handelt in nieuwe en gebruikte caravans en reparaties verricht aan deze caravans. Partijen zijn overeengekomen dat A ‘het gehele (resterende) caravanbedrijf’ tegen vergoeding overdraagt aan X.

De inspecteur van de Belastingdienst heeft bij A voor het jaar 2007 bij beschikking een negatief jaarsaldo vastgesteld. X is van mening dat zij het negatieve jaarsaldo van A mag verrekenen met haar eigen jaarsaldo van 2007, omdat de onderneming van A aan haar is overgedragen. De inspecteur meent echter dat er geen onderneming is overgedragen, omdat er geen sprake is geweest van een overgang van een algemeenheid van goederen.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in deze zaak geoordeeld dat de economische activiteiten van A niet in januari 2007 waren beëindigd, dat X aannemelijk heeft gemaakt dat zij de ondernemingsactiviteiten van A per januari 2007 heeft overgenomen en dat daarmee een overgang van een algemeenheid van goederen is verricht. In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat de constatering dat de economische activiteiten van A niet in januari 2007 waren beëindigd niet per definitie tot de conclusie kan leiden dat de overeenkomst tussen A en X de overdracht van (een autonoom bedrijfsonderdeel van) de handelszaak van A behelsde. Het hof had moeten beoordelen of de in de overeenkomst vermelde (on)lichamelijke zaken tezamen (een autonoom bedrijfsonderdeel van) een handelszaak vormden. De Hoge Raad heeft de zaak doorverwezen naar Hof Den Bosch.

Hof Den Bosch heeft recent uitspraak gedaan in deze zaak. Naar het oordeel van het hof vormen de in de overeenkomst vermelde (on)lichamelijke zaken tezamen (een autonoom bedrijfsonderdeel van) een handelszaak. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat voor de exploitatie van een dergelijk bedrijf met name de mogelijkheid om de handelsnaam voort te zetten, het cliëntenbestand (waardoor de cliënten adequaat benaderd kunnen worden en de cliëntenportefeuille behouden blijft), de telefoon- en internetgegevens (om onder meer het cliëntencontact te onderhouden), en de administratieve bescheiden (voor het contacteren van de leveranciers en het verzorgen van de handelsvoorraad) van belang zijn. De overgedragen zaken zijn in casu in samenhang gebruikt in de onderneming en de overeenkomst was gericht op het overdragen van het geheel met behoud van de samenhang. Kortom, met de bij de overeenkomst overgedragen zaken kan een autonome economische activiteit worden uitgeoefend. Er is sprake van de overdracht van een onderneming zoals bedoeld in art. 37d Wet OB en X mag het negatieve jaarsaldo van A daarom verrekenen met haar eigen jaarsaldo.

Zie 11.5 voor meer informatie over de overdracht van een onderneming en 11.4 voor meer informatie over de margeregeling.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op