2 juli 2013Opslag goederen onder voorwaarden btw-belast in land opslagruimte

De Poolse vennootschap RR Donnelly Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o (hierna: RR Donnelly) levert diensten op het gebied van goederenopslag. Zij ontvangt, plaatst, bewaart, verpakt, laadt en lost goederen in opslagruimten in binnen- en buitenland voor andere ondernemingen. De Poolse belastingdienst is van mening dat deze diensten betrekking hebben op onroerend goed en daarom met btw moeten worden belast op de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Volgens RR Donnelly is de plaats van dienst echter, volgens de hoofdregel in de btw-wetgeving, de plaats waar de afnemer van de dienst gevestigd is.  

De Poolse rechter heeft het HvJ EU prejudiciële vragen gesteld over de vaststelling van de plaats van dienst. Het HvJ EU oordeelt, in navolging van de conclusie van A-G Kokott, dat sprake is van één samengestelde dienst, waarvan de plaats afhangt van de hoofdprestatie, die bestaat uit het bewaren van goederen. De bijkomende prestaties, zoals het ontvangen, plaatsen, verpakken, laden en lossen van goederen, volgen het fiscale lot van de hoofddienst. Het ompakken van de goederen in een individuele verpakking kwalificeert echter wel als zelfstandige hoofddienst, indien het ompakken niet noodzakelijk is om een betere goederenopslag te waarborgen, aldus het HvJ EU.

 

Voor de beantwoording van de vraag of de dienst betrekking heeft op een onroerend goed, moet worden beoordeeld of een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de dienst en het onroerend goed. Dit rechtstreeks verband is volgens het HvJ EU in voldoende mate aanwezig indien de dienst het gebruik, de inrichting, het beheer of de waardering van een bepaald onroerend goed als object heeft. Hieruit volgt dat een opslagdienst slechts betrekking kan hebben op een onroerend goed indien de opslagdienst worden gekoppeld aan een gebruiksrecht op (een deel van) een onroerend goed. Het HvJ EU sluit hiermee aan bij het (overigens niet-bindende) richtsnoer van het btw-comité, waarin is aangegeven dat een opslagdienst niet kwalificeert als een dienst met betrekking tot onroerend goed indien de afnemer geen bepaald deel tot uitsluitend gebruik ter beschikking staat. 

 

De door RR Donnelly verrichte opslagdiensten kwalificeren, kortom, slechts als diensten die betrekking hebben op onroerend goed indien de opslag kwalificeert als hoofddienst en aan de afnemers een gebruiksrecht op (een deel van) een uitdrukkelijk bepaald onroerend goed wordt verleend.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op