1 juli 2013Opleggen boete bij te late correctie btw-aftrek niet in strijd met fiscale neutraliteit

De Bulgaarse onderneming Rodopi-M 91 OOD (hierna: Rodopi) heeft in december 2009 een factuur van de onderneming Moda Shport OOD in haar boekhouding en aangifte verwerkt. Deze factuur had op basis van een Bulgaars protocol niet door Moda Shport uitgeschreven mogen worden en is daarom in oktober 2010 geannuleerd. Rodopi hield hier in haar boekhouding en in de aangifte van oktober 2010 echter geen rekening mee. Pas in december 2010 verwerkte zij de annulering door de eerder in aftrek gebrachte btw met rente terug te betalen. 

De Bulgaarse belastingdienst is van mening dat de late correctie aan te merken is als overtreding en legt Rodopi daarom een boete op ten belope van het op de factuur vermelde btw-bedrag. Volgens de belastingdienst had Rodopi de annulering van de factuur reeds in oktober 2010 moeten registreren. Rodopi meent echter dat de opgelegde boete in strijd is met de beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheid. De Bulgaarse rechter heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het beginsel van fiscale neutraliteit zich er niet tegen verzet dat de belastingdienst een geldboete oplegt aan een belastingplichtige die zijn plicht om gegevens door te geven die de hoogte van zijn btw-aftrek beïnvloeden niet is nagekomen binnen de door de nationale wetgeving gestelde termijn, ook wanneer de belastingplichtige het verzuim vervolgens hersteld heeft en de teveel in aftrek gebrachte btw met rente heeft terugbetaald. Wel wijst het HvJ EU erop dat het bedrag van de opgelegde boete niet verder mag gaan dan nodig is om de juiste inning van belasting te waarborgen en fraude te voorkomen. Daarbij moet onder andere gelet worden op de termijn waarin de onregelmatigheid is rechtgezet, de ernst van de onregelmatigheid en de eventueel aan de belastingplichtige toerekenbare fraude of het omzeilen van de wetgeving. Het staat aan de nationale rechter om dit te beoordelen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op