9 april 2013Ook niet-ondernemer mag in fiscale eenheid btw

Op grond van art. 11 van de btw-richtlijn mogen EU-lidstaten personen die juridisch gezien zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn tezamen als één btw-ondernemer beschouwen. 

In Ierland kunnen twee of meer in Ierland gevestigde personen van wie ten minste één persoon btw-ondernemer is en die financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn een fiscale eenheid vormen. De Europese Commissie is van mening dat dit in strijd is met de btw-richtlijn omdat alleen btw-ondernemers tot de fiscale eenheid kunnen behoren. Omdat Ierland haar wetgeving op dit punt niet aan wilde passen, heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure ingesteld bij het HvJ EU. 

In zijn conclusie gaf A-G Jaäskinen het HvJ EU in overweging om de Europese Commissie in het ongelijk te stellen. In zijn oordeel volgt het HvJ EU de overweging van Jaäskinen. Volgens het HvJ EU gelden volgens de bewoordingen van art. 11 btw-richtlijn voor de toepassing van de fiscale eenheid geen andere voorwaarden dan  financiële, economische en organisatorische verwevenheid. Ook op grond van de context en de doelstellingen van de btw-richtlijn kan niet worden geconcludeerd dat de in artikel 11 bedoelde personen moeten kwalificeren als belastingplichtigen. De Europese Commissie heeft, kortom, niet aangetoond dat de doelstellingen van art. 11 btw-richtlijn pleiten voor een uitleg volgens welke niet-ondernemers niet in een fiscale eenheid mogen worden opgenomen. Het beroep van de Europese Commissie wordt dan ook verworpen. 

 In Nederland is goedgekeurd dat topholdings die geen btw-ondernemer zijn in de fiscale eenheid kunnen worden opgenomen. Hoewel over de (on)rechtmatigheid van deze goedkeuring een afzonderlijke inbreukprocedure tegen Nederland loopt, kan uit deze uitspraak van het HvJ EU worden afgeleid dat deze goedkeuring door de beugel kan.

Zie 1.10 voor dit arrest en meer informatie over de fiscale eenheid.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op