10 oktober 2013Onterechte optie belaste levering leidt niet tot naheffing herzienings-btw bij koper

Voor het opteren voor een btw-belaste levering van onroerend goed dient de koper het gekochte voor minimaal 90% te gebruiken voor aftrekgerechtigde doeleinden. Indien de koper binnen de referentieperiode niet voldoet aan deze voorwaarde, vervalt de optie en was de levering (achteraf bezien) vrijgesteld van btw. Als de verkoper hierdoor alsnog herzienings-btw moet voldoen, wordt deze in Nederland op grond van art. 12a Wet OB nageheven van de koper. 

In de zaak Pactor Vastgoed BV (hierna: Pactor) twijfelt de Hoge Raad of naheffing bij de koper op grond van het unierecht is toegestaan. Pactor heeft in januari 2000 een onroerend goed geleverd gekregen, waarbij door partijen is geopteerd voor belaste levering. Pactor heeft het onroerend goed vanaf april 2000 gebruikt voor btw-vrijgestelde verhuur, waardoor niet aan de voorwaarden voor toepassing van de optie belaste levering werd voldaan. De btw die door de leverancier van het onroerend goed in een eerder stadium in aftrek is gebracht, is vervolgens nageheven bij Pactor. De Hoge Raad heeft hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EU. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat naheffing van de door de verkoper verschuldigde herzienings-btw bij de koper in strijd is met het unierecht. Art. 12a Wet OB houdt in dat de herziening van een btw-aftrek ten laste van een andere btw-plichtige kan komen dan degene die de aftrek heeft genoten, hetgeen volgens het HvJ EU in strijd is met het doel van de herzieningsregels. Het doel van deze regels is namelijk het vergroten van de precisie van de aftrek ter waarborging van de btw-neutraliteit, zodat de in het vorige stadium verrichte handelingen slechts recht op btw-aftrek blijven geven voor zover zij worden gebruikt voor btw-belaste activiteiten. Daarmee wordt een nauwe en rechtstreekse band gevestigd tussen het recht op aftrek en het gebruik van de betrokken goederen of diensten. De omstandigheid dat een partij, zoals in dit geval Pactor, zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden voor toepassing van de optie belaste levering, kan niet tot gevolg hebben dat deze partij gehouden is tot voldoening van de herzienings-btw. Naar het oordeel van het HvJ EU ontstaat evenmin een ongerechtvaardigd voordeel bij deze btw-plichtige, zodat hij ook op grond hiervan niet gehouden is tot voldoening van de herzienings-btw. Art. 12a Wet OB zal daarom moeten worden aangepast. 

Voor deze uitspraak en meer informatie over de optie voor de belaste levering zie 7.5.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op