20 oktober 2016Ontbreken btw-nummer geen reden voor weigeren nultarief intracommunautaire overbrenging

Het is een lidstaat naar het oordeel van het HvJ niet toegestaan de btw-vrijstelling (in Nederland: toepassing van het nultarief) te weigeren bij een intracommunautaire overbrenging, als aan de materiële vereisten is voldaan, geen sprake is van fraude en de fiscus over voldoende gegevens beschikt om vast te stellen dat sprake is van een overbrenging.

De Duitse eenmansondernemer Plöckl heeft in de loop van 2006 een nieuwe auto gekocht en deze bestemd voor zijn eenmanszaak. In oktober 2006 heeft Plöckl de auto aan een Spaanse autohandelaar gezonden, met het doel de auto in Spanje te verkopen. In juni 2007 is de auto door de eenmanszaak verkocht aan de Spaanse onderneming D SL (hierna: D). Plöckl heeft in zijn btw-aangifte over 2006 voor deze handelingen geen btw-bedrag aangegeven en in 2007 heeft hij een vrijgestelde intracommunautaire levering (ICL) aangegeven. In zijn boekhouding heeft Plöckl vermeld dat het voertuig op 20 oktober 2006 naar Spanje gezonden is, hetgeen ook blijkt uit de CMR-vrachtbrief, en in 2007 aan D is verkocht, hetgeen blijkt uit een factuur van 11 juli 2007. Plöckl heeft geen btw-nummer van zijn onderneming in Spanje vermeld en geen omzet in Spanje aangegeven. Wel heeft hij op de factuur het btw-nummer van D vermeld.

De Duitse fiscus heeft tijdens een belastingcontrole vastgesteld dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor een ICL in 2007 en een naheffingsaanslag opgelegd, die zij later heeft gewijzigd in een aanslag over 2006, toen tijdens een rechtszaak over dit onderwerp bleek dat het voertuig reeds in 2006 naar Spanje was gezonden. De Duitse rechter vraagt zich af of de fiscus bevoegd is de btw-vrijstelling te weigeren als de belastingplichtige weliswaar niet alles heeft gedaan wat van hem kan worden verlangd wat betreft de formele vereisten inzake de vermelding van het btw-nummer, maar wanneer er geen serieuze aanwijzing voor belastingfraude is, het goed naar een andere lidstaat is overgebracht en ook aan de overige vrijstellingsvoorwaarden is voldaan.

Het HvJ stelt in deze zaak allereerst vast dat uit de prejudiciële vraag blijkt dat voldaan is aan de materiële voorwaarden voor een intracommunautaire overbrenging en dat er geen aanwijzingen zijn voor btw-fraude. Naar het oordeel van het HvJ kan een lidstaat de toepassing van de btw-vrijstelling voor een intracommunautaire overbrenging niet weigeren louter op grond dat een belastingplichtige het hem door de lidstaat van bestemming toegekende btw-identificatienummer niet heeft meegedeeld, aangezien dit slechts een formele voorwaarde is. Hierop bestaan twee uitzonderingen, namelijk als sprake is van het opzettelijk deelnemen aan btw-fraude of wanneer het niet naleven van deze formele voorwaarde verhindert dat de belastingplichtige het bewijs levert dat hij voldoet aan de materiële vereisten voor de vrijstelling. Deze uitzonderingen zijn in casu niet van toepassing, zodat het HvJ tot het oordeel komt dat weigering van de vrijstelling voor een intracommunautaire overbrenging omdat Plöckl geen btw-identificatienummer heeft meegedeeld niet is toegestaan.

 Dat het beschikken over een buitenlands btw-identificatienummer geen voorwaarde is voor het toepassen van het nultarief bleek al eerder uit het Mecsek-Gabona Kft-arrest en het VSTR-arrest van het HvJ. In Nederland geldt sinds 2006 dat het nultarief voor een ICL slechts van toepassing is indien de btw-ondernemer beschikt over het btw-nummer van de afnemer (art. 12, lid 2, onderdeel a, 2° Uitv.Besl. OB). Deze bepaling is – gelet op de jurisprudentie van het HvJ – in strijd met het Unierecht en kan daarom door de Belastingdienst niet worden tegengeworpen aan een btw-ondernemer die ook zonder (buitenlands) btw-identificatienummer kan bewijzen dat zijn afnemer een belastingplichtige is of dat hij de goederen voor bedrijfsdoeleinden heeft overgebracht naar een andere lidstaat. Zie 9.1 voor meer informatie over intracommunautaire goederenleveringen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op