29 november 2011Onroerend goed: Door aanleg rotonde geen bouwterrein

De levering van onroerend goed is onder te verdelen in de levering van bebouwde grond en de levering van onbebouwde grond. De levering van bebouwde grond is vrijgesteld, tenzij een gebouw met het erbij behorend terrein geleverd wordt dat niet langer dan twee jaar in gebruik genomen is (de optie voor de belaste levering blijft in deze nieuwsbrief buiten beschouwing). De levering van onbebouwde grond is vrijgesteld, tenzij sprake is van een bouwterrein. Voor een schematisch overzicht zie 7.4
Bij (volledige) sloop van een gebouw verandert de bebouwde grond op enig moment in onbebouwde grond. De grote vraag is: op welk moment? Indien een oud gebouw volledig door of voor rekening van de verkoper gesloopt wordt en op het tijdstip van levering is een begin gemaakt met de sloop, is volgens het Don Bosco Onroerend Goed BV-arrest van het HvJ EU sprake van een levering van onbebouwde grond. Naar onze mening geldt dit eveneens indien wel een volledige sloop van het gebouw door of voor rekening van de verkoper overeengekomen is, maar ten tijde van de levering nog geen begin gemaakt is met de sloop. Indien de verkoper en de koper allebei een deel van de sloopwerkzaamheden (laten) verrichten en het gebouw ten tijde van de levering gedeeltelijk gesloopt is, is het tot op heden onduidelijk of onbebouwde grond geleverd is. Naar onze mening is te verdedigen dat sprake is van onbebouwde grond indien het gebouw door de overeengekomen sloophandelingen van de verkoper niet meer als zodanig kan functioneren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het onduidelijk of het HvJ EU deze zienswijze onderschrijft. Wie volledig zeker wil zijn van de levering van onbebouwde grond, doet er daarom verstandig aan om (schriftelijk) overeen te komen dat het gebouw volledig door of voor rekening van de verkoper gesloopt zal worden. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of de volledige sloop van een gebouw met het oog op het realiseren van nieuwbouw reeds een bouwterrein oplevert. De Hoge Raad heeft ook hierover om uitleg gevraagd aan het HvJ EU. Om thans met zekerheid een bouwterrein te kunnen leveren is daarom meer nodig dan onbebouwde grond. Hierbij moet gedacht worden aan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een bewerking aan de grond of een voorziening aan de grond dan wel in de omgeving van de grond met het oog op de bebouwing. Het is belangrijk dat de omgevingsvergunning dan wel de ingreep aan of in de omgeving van de onbebouwde grond met het oog op de bebouwing van de grond plaatsvindt. Dit is volgens Rechtbank Breda niet het geval bij het aanleggen van een rotonde (voorziening) in de omgeving van onbebouwde grond met het oogmerk om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Voor meer informatie over bouwterreinen zie 7.6.       ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op