30 april 2015Ondersteuning leerlingen en scholen bij maatschappelijke stage is btw-vrijgestelde onderwijsactiviteit

De activiteiten van X B.V. (hierna: X) bestaan uit het genereren en in stand houden van stageplaatsen binnen maatschappelijke instellingen en organisaties, zoals sportverenigingen, zorg-, overheids- en culturele instellingen, teneinde stagiaires ervaring en kennis te laten opdoen. X ondersteunt en begeleidt leerlingen en onderwijsinstellingen met behulp van een speciaal ontwikkelde internetapplicatie, afgestemd op de wensen en behoeften van de onderwijsinstelling. De activiteiten worden verricht door vijf werknemers van X, die ervaring hebben op de diverse gebieden. De maatschappelijke stage is onderdeel van het schoolexamen voor voortgezet onderwijs. 

X verzorgt klassikale lessen als start van de stage en organiseert daarna per school op vaste tijden inloopspreekuren voor de leerlingen. X licht niet alleen de maatschappelijke stage zelf, maar ook relevante wet- en regelgeving (bijvoorbeeld over de arbeidstijdenwet) toe. De leerlingen loggen tijdens de lessen gezamenlijk in op de applicatie, waarbij X toelicht op welke wijze en wanneer de leerlingen welke informatie moeten verwerken in het leerlingvolgsysteem. De leerlingen moeten zelf een stageplaats zoeken. De rol van X is vooral die van mentor, motivator, procesbegeleider en bewaker van de (wettelijke) kaders, aangezien het stagetraject geen eigen curriculum kent waarbij toetsbare kennis en/of vaardigheden worden aangeleerd. X houdt toezicht op de voortgang van het stageproces, is aanspreekpunt en rappelleert zo nodig. 

X is van mening dat zijn activiteiten kwalificeren als het verstrekken van onderwijs of nauw met het onderwijs samenhangende activiteiten. De inspecteur van de Belastingdienst meent daarentegen dat sprake is van het overnemen van een organisatorische taak van onderwijsinstellingen, een prestatie die belast is met 21% btw. 

In eerste aanleg heeft Rechtbank Den haag het beroep van X ongegrond verklaard. Hof Den Haag oordeelt echter dat de activiteiten van X, die voornamelijk bestaan uit het geven van lessen op het terrein van de stage en het controleren (de monitoring) van de voortgang van het stageproces, naar haar aard kwalificeren als btw-vrijgestelde onderwijsactiviteiten. Het hof neemt hierbij in het bijzonder in aanmerking dat het (verplichte) onderwijspakket ook de maatschappelijke stage omvat, voor de uitvoering waarvan de onderwijsinstellingen verantwoordelijk zijn en waarvan de werkzaamheden, die alle (behalve de beoordeling van het stageverslag) zijn uitbesteed aan X, voorheen door de eigen leerkrachten van de onderwijsinstellingen werden uitgevoerd en toen in elk geval kwalificeerden als onderwijs. De activiteiten hebben niet louter een organisatorisch karakter, maar behelzen onmiskenbaar in hoofdzaak de verstrekking van onderwijs, te weten de overdracht van kennis en vaardigheden betreffende de stage, aldus het hof.

Zie