15 september 2016Onderscheid fiscale behandeling e-books en fysieke boeken gerechtvaardigd

A-G Kokott is van mening dat het gerechtvaardigd is dat het verlaagd btw-tarief geldt voor de verkoop van fysieke boeken, kranten en tijdschriften, terwijl dit verlaagd btw-tarief niet van toepassing is op het downloaden van e-books/elektronische publicaties die via internet worden verzonden. 

De btw-richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid het verlaagd tarief toe te passen op de verkoop van boeken, kranten en tijdschriften, de dienst bestaande uit het downloaden van e-books en digitale kranten is belast met het algemene tarief. Het Poolse Hof heeft prejudiciële vragen gesteld omtrent de geldigheid van het verlaagde tarief voor boeken en andere publicaties en het Poolse Hof vraagt zich af of de uitsluiting van de toepassing van een verlaagd tarief op elektronische publicaties die via internet als bestand worden verzonden of via streaming worden geleverd verenigbaar is met het beginsel van fiscale neutraliteit.

A-G Kokott gaat in haar conclusie in op de vraag of deze toepassing van het verlaagd tarief geldig is in formele en materiële zin. Aangezien het Parlement op regelmatige wijze heeft deelgenomen aan de wetgevingsprocedure die tot vaststelling van de betreffende richtlijn heeft geleid, is de A-G van mening dat de geldigheid van de betreffende bepaling in de btw-richtlijn niet is aangetast. 

Ten aanzien van de geldigheid in materiële zin gaat de A-G ten eerste in op het verschil in behandeling tussen digitale boeken die door middel van een fysieke drager (bijvoorbeeld een cd-rom) aan de koper worden geleverd en digitale boeken die langs elektronische weg (bijvoorbeeld download van internet) beschikbaar worden gesteld. Hoewel deze prestaties naar de mening van de A-G vergelijkbaar zijn, acht de A-G dit onderscheid gerechtvaardigd. Hierbij overweegt de A-G onder andere dat de Uniewetgever een ruime beoordelingsbevoegdheid heeft inzake de beoordeling van mededingingsverstoringen en deze tussen de verschillende aanbieders binnen de perken blijven, onder meer omdat de kosten van elektronische verkoop veel geringer zijn dan die van de traditionele verkoop van goederen.
 
Vervolgens gaat de A-G in op de uitsluiting van het verlaagd tarief voor digitale kranten en tijdschriften op fysieke dragers. Aangezien kranten en tijdschriften in de regel niet concurreren met boeken en zij gezien het doel niet vergelijkbaar zijn, is een verschillende behandeling naar de mening van de A-G niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ook het verschil in behandeling tussen elektronische en gedrukte publicaties is naar de mening van de A-G gerechtvaardigd (mede) gezien het aanzienlijke onderscheid met betrekking tot de behoefte aan fiscale stimulering, dat voortvloeit uit de zeer uiteenlopende verkoopkosten. 

Het is naar onze mening niet verrassend dat de A-G tot deze conclusie komt, de bepalingen in de btw-richtlijn zijn nu eenmaal duidelijk. Het valt ons wel op dat de A-G hier vrij uitgebreid op ingaat. In de btw kennen we het (theoretisch) belangrijke onderscheid tussen het verrichten van een (digitale) dienst en de levering van een goed waaraan verschillende btw-gevolgen gekoppeld zijn. Op basis van dit onderscheid had de A-G naar onze mening snel tot de conclusie kunnen komen dat het gaat om niet vergelijkbare gevallen. Dat het verschil in btw-tarief tussen e-books en fysieke boeken in de praktijk vraagtekens oplevert is vaker aan de orde gekomen (zie bijvoorbeeld het artikel van het ministerie over tariefsverlaging e-books) en begrijpen wij ten zeerste. Om dit aan te pakken is een uitbreiding van het verlaagd tarief op (bepaalde) diensten nodig en dit is niet aan de rechter, maar is een politieke keuze waarvoor een aanpassing van de btw-richtlijn is vereist.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op