29 augustus 2017Ondernemers die in staat van faillissement komen te verkeren, kunnen niet kiezen voor een willekeurig moment om btw-teruggaaf op oninbare debiteuren

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat degenen die in staat van faillissement komen te verkeren, niet kunnen kiezen voor een willekeurig moment om btw-teruggaaf op oninbare debiteuren te verzoeken. Ook zij dienen zich te houden aan het moment waarop reeds vaststond dat de vorderingen niet waren en niet zouden worden ontvangen.

Een BV is eigenaar van een onroerende zaak die hij in 2007 aan een andere BV (hierna: huurder) heeft verhuurd. Vanaf het tweede kwartaal van 2010 betaalde de huurder geen huur meer aan de BV. In 2012 worden tussen partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin afspraken worden gemaakt over de afwikkeling van de huurvordering die op dat moment openstond. Er wordt afgesproken dat de openstaande huur voldaan wordt door middel van het omzetten in een rekening courant. In 2013 wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten tot beëindiging van de huurovereenkomst. Ten tijde van het sluiten van deze vaststellingsovereenkomst had de huurder haar ondernemingsactiviteiten al (om niet) overgedragen aan een andere BV, waardoor de huurder geen inkomstenbron meer had. Op dat moment stond al vast dat de huurder niet aan haar schulden zou kunnen voldoen. Aan de BV is in 2014 eerst surseance van betaling verleend, gevolgd door een faillietverklaring. Ook de huurder is in 2014 failliet verklaard. De BV heeft in 2014 een btw-teruggaafverzoek op oninbare debiteuren ingediend voor een bedrag van € 264.228. Dit wordt door de inspecteur afgewezen. Ook het bezwaar tegen de afwijzing wordt afgewezen. In beroep heeft Rechtbank Zeeland-West Brabant het beroep gegrond verklaard en een teruggaaf verleend van € 61.269. In hoger beroep is in geschil of de BV recht heeft op teruggaaf van de btw die zij heeft gefactureerd aan de hurende BV.

Btw-teruggaaf op oninbare debiteuren wordt verleend voor zover de vergoeding niet is en niet zal worden ontvangen. Het recht op teruggaaf ontstaat derhalve op het tijdstip waarop redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de voldoening door de schuldenaar achterwege zal blijven. De ondernemer/crediteur heeft daarbij enige beoordelingsvrijheid, maar de btw-teruggaaf dient uiterlijk te worden gevraagd bij de aangifte over het eerste tijdvak waarin betaling van de vergoeding in rechte niet meer kan worden gevorderd. Het hof oordeelt dat reeds ruim voor 2014 is komen vast te staan dat de vorderingen van de BV op de huurder niet waren betaald en ook niet betaald zouden worden, zodat de btw-teruggaafverzoeken die in 2014 werden ingediend te laat zijn ingediend. Immers, in 2012 stond al vast dat het concern, waaronder de huurder al materieel failliet was en de transformering van de huurvordering in een rekening-courant vordering slechts een papieren constructie was om aan de buitenwereld de schijn op te houden dat het allemaal goed ging. Er was vanaf het begin al duidelijk dat in rekening-courant nooit een tegenvordering zou worden geboekt en dat er nooit een verrekening in rekening-courant zou plaatsvinden. Het argument dat de curator van de BV niet eerder dan zijn benoeming het verzoek om teruggaaf had kunnen indienen, wordt verworpen. Het kan niet worden toegestaan dat ondernemers die in staat van faillissement komen te verkeren, kunnen kiezen voor een willekeurig moment om teruggaaf te verzoeken, terwijl ondernemers waarbij geen sprake is van faillissement pas een teruggaafverzoek kunnen indienen nadat vast is komen te staan dat de vorderingen niet meer zijn of zullen worden ontvangen. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

 Wij achten het oordeel van het hof juist. Art. 29 lid 1 Wet OB en de rechtspraak bepalen dat het recht op teruggaaf ontstaat op het moment dat redelijkerwijs vast is komen te staan dat de vordering niet meer is en wordt betaald. Deze voorwaarde geldt voor iedere belastingplichtige die een btw-teruggaaf op oninbare debiteuren verzoekt. Het is in strijd met het neutraliteitsbeginsel indien crediteuren die failliet zijn verklaard een willekeurig moment kunnen uitkiezen voor het indienen van een teruggaafverzoek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op