24 december 2014Onbebouwd terrein bestemd voor aanleg golfbaan een bouwterrein?

De Hoge Raad heeft recent een beslissing moeten nemen over de vraag of een onbebouwd terrein dat bestemd is voor de aanleg van een golfbaan kwalificeert als een bouwterrein voor de btw. De feiten in deze procedure zijn als volgt.

Een B.V. verkrijgt op 2 augustus 2006 een aantal percelen grond (hierna: de percelen). Deze percelen zijn door de B.V. aangekocht met de bedoeling om daarop een golfbaan aan te leggen. In de akte van levering is uitgegaan van een btw-belaste levering van een bouwterrein en een vrijgestelde verkrijging voor de overdrachtsbelasting (de ‘samenloopvrijstelling’). Voorafgaand aan de verkrijging is de grond bewerkt. Gewassen zijn verwijderd, grasland is gescheurd, grond is uitgegraven met het oog op de aanleg van waterpartijen en er zijn hoogteverschillen in het terrein aangebracht. Verder zijn ten behoeve van het bouwverkeer een weg en een parkeerplaats aangelegd. Na de verkrijging zijn ten behoeve van de aanleg van de golfbaan de volgende werkzaamheden verricht: het aanbrengen van 200.000 m3 zand en toplaag, het verrichten van grondwerk water,  (150.000 m3), de aanleg van putten en 100 kilometer drainage, het maken van bruggen en waterpartijen met drie beschoeiingen (500 meter), het opmetselen van afslagplaatsen, het realiseren van duikers (440 meter) en bunkers (65 stuks), de aanleg van een toegangsweg, paden (3.500 meter) en beregeningsinstallaties met pomphuizen en het oprichten van schuilhutten. Op later aangekochte belendende grond is een clubhuis gebouwd en een parkeerterrein aangelegd.

De inspecteur heeft het standpunt ingenomen dat de percelen ten tijde van de verkrijging niet kwalificeren als een bouwterrein en heeft een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd. Hof ’s Gravenhage heeft in hoger beroep de B.V. in het gelijk gesteld. Tegen die beslissing is door de staatssecretaris cassatieberoep ingesteld.

De Hoge Raad oordeelt dat van belang is dat eerst vastgesteld is of de golfbaan enerzijds en het clubhuis anderzijds zich na gereedkomen al dan niet lenen voor zelfstandig gebruik. Wanneer van zelfstandig gebruik sprake is zijn de bewerkingen aan de percelen uitsluitend geschiedt met het oog op de aanleg van de golfbaan en niet mede met het oog op de bouw van het clubhuis.

De Hoge Raad merkt op dat het bewerken van een terrein met natuurlijke materialen (zand, klei, veen etc), zoals bij het aanbrengen van glooiingen het inzaaien van gras en het planten van bomen en struiken geen sprake is van een bewerking met het oog op de bebouwing van de grond. Evenmin is van dergelijke werkzaamheden sprake bij het uitgraven van een terrein om een verdieping aan te brengen of een waterpartij aan te leggen. Indien naast deze werkzaamheden ook bouwwerken worden opgericht, hangt het van de omstandigheden van het geval af of het terrein na voltooiing van de werkzaamheden als geheel heeft te gelden als bebouwde grond. Omstandigheden die daarvoor van belang kunnen zijn, zijn de omvang van de op de percelen voorziene bouwwerken en de verhouding tussen het bebouwde en onbebouwde gedeelte van het terrein. Ook de aard van het bouwwerk kan van belang zijn. Het oprichten van een bouwwerk dat dienstbaar is aan onbebouwde grond (drainagebuis is of een hek rond een weiland, leidt er niet toe dat het terrein heeft te gelden als bebouwde grond).

Tevens moet volgens de Hoge Raad in aanmerking worden genomen dat ongeacht de omvang van het bouwwerk of de bouwwerken en ongeacht de verhouding tussen het bebouwde en onbebouwde gedeelte van het terrein, het onbebouwde gedeelte erbij behorend terrein kan zijn. In dat geval hebben beide gedeelten te gelden als bebouwde grond. De Hoge Raad verwijst de zaak ter verdere behandeling naar Hof Amsterdam met inachtneming van dit arrest.

De kwalificatie van een terrein als bouwterrein is van belang omdat de levering van een bouwterreindoor een ondernemer belast is met 21% btw. De verkrijging van een bouwterrein is in beginsel vrijgesteld van overdrachtsbelasting indien de levering btw-belast is. Of de btw-belaste levering van een bouwterrein al dan niet wenselijk is, is afhankelijk van het btw-aftrekrecht van de koper. Als u twijfelt over de status van een perceel grond als bouwterrein kunt u de koopovereenkomsten en conceptakte van levering aan ons ter toetsing voorleggen. Ook voorzien wij u graag van advies hoe u de status als bouwterrein kunt bewerkstelligen of juist voorkomen. Ten slotte kunnen wij u begeleiden in een bezwaar- of beroepsprocedure over btw- of overdrachtsbelastingkwesties inzake bouwterreinen. Voor meer informatie over bouwterreinen zie 7.6.???

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op